Aanpak emissie gewasbeschermingsmiddelen

In een aantal pilotgebieden in het Noord Friese akkerbouwgebied worden maatregelen op perceels- en bedrijfsniveau uitgewerkt om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Het doel is om hierdoor beter de kwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water te kunnen realiseren.  

Back to top