Convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0 2017-2020 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0 2017-2020

Convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0 2017-2020

Vervolgproject bewustwording in de fruitteelt

Eind 2016 liep het convenant ′Schoon water Utrechtse fruitteelt′ af. Deze samenwerking richt zich op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en vergroting van kennis bij betrokken partijen. Vanwege het succes van dit project wordt nu een vervolg gestart.

Doel van het project is om de huidige omvang van het probleem met uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in kaart te brengen. De huidige stand van zaken wordt vergeleken met de analyse uit het voorgaande project om de voortgang te monitoren. Ook zetten we in op verbetering van de communicatie tussen waterschap en provincie aan de ene kant en de fruittelers aan de andere kant.

Kennisvergroting

Het vergroten van kennis over spuitdrift beperkende maatregelen is belangrijk om fruittelers bewust te maken van het effect van deze maatregelen. Met meer kennis zal ook het draagvlak voor deze toepassing in de praktijk toenemen. Concrete acties die in dit project opgestart worden om dit te bereiken, zijn:
• Het monitoren en analyseren van metingen van oppervlakte- en grondwater.
• Geven van specifieke aandacht aan emissie vanaf het erf in de bewustwording onder fruittelers.
• Het organiseren van demonstratiebijeenkomsten.

Convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0 2017-2020
Contactpersoon:
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden
Looptijd:
2017 - 31 december 2020
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
NFO en HDSR
Betrokken partijen:
Provincie Utrecht, LTO-Noord

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top