DAW Asten-Someren

30 tot 50 boeren uit de dierlijke en plantaardige sectoren  werken met waterschap Aa en Maas aan droogtebestrijding en wateroverlast in combinatie  met het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De cultuurgronden in de gemeenten Asten en Someren worden intensief gebruikt voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. De landbouw vraagt om een betere watervoorziening, waaronder ruimere mogelijkheden voor beregening uit grondwater. Het waterschap constateert een mineralenprobleem. Tijdens de aftrapbijeenkomst bleek draagvlak om gezamenlijk problemen aan te pakken, onder meer met de kringloopwijzer.

Back to top