DAW Woensdrecht

30 tot 50 akkerbouwers en melkveehouders werken met waterschap Brabantse Delta aan droogtebestrijding en wateroverlast in combinatie met het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De aftrapbijeenkomst werd eind 2013 ruim bezocht. De aanwezige akkerbouwers, veehouders en tuinders werden geïnspireerd door sprekers die vanuit de praktijk de goede voorbeelden vertelden. Op dit moment wordt bezien hoe de vervolgaanpak kan plaats vinden.

Back to top