GGOR landbouw Groene Woud

GGOR landbouw Groene Woud

Verbeteren landbouwkundig gebruik percelen

In Het Groene Woud worden verschillende initiatieven uitgevoerd op het gebied van natuur en landschap. Belangrijk daarbij is dat kansrijke maatregelen op gebiedsniveau en in combinatie worden genomen om de gewenste effecten te bereiken. Een andere vorm van beheer kan daar nog aan bijdragen.

Hoe hebben we dit aangepakt? Daarvoor zijn de volgende vier acties bedacht: 1) Het vasthouden van water;
2) Onderhouden van waterlopen en kunstwerken;
3) Drainage;
4) Duurzaam bodembeheer.

Resultaat

Vooral in combinatie zijn de bovengenoemde maatregelen effectief en het effect groeit als je dit op gebiedsniveau toepast en aanvult met een andere vorm van gebruik. Dat vraagt in eerste instantie wel om een stukje bewustwording en gedragsverandering bij alle gebiedspartijen. Zo zijn er samen stappen gezet richting beter landbouwkundig gebruik van de percelen, rekening houdend met andere functies.

GGOR landbouw Groene Woud
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel
Looptijd:
2015 - 2017
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap De Dommel
Betrokken partijen:
ANV Groene Woud, Aequator, Gemeente Boxtel en Oirschot

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top