Netwerk Goed Boeren

Netwerk Goed Boeren

Vernieuwingen versterken

In dit netwerk trekken vernieuwende agrariërs, die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem, die een bedrijf willen dat verbonden is met land, de omgeving en met de maatschappij, met elkaar op. Het netwerk is en broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouwsector.

De boeren in het netwerk hebben ervaring met vernieuwing op landbouwkundig en maatschappelijk gebied. Ze zetten in op het versterken van de biodiversiteit op hun bedrijf, op goed bodembeheer en op het sluiten van kringlopen. Ze zoeken contact met burgers door bijvoorbeeld hun producten anders te vermarkten, ze streven ernaar hun bedrijf in te passen in de natuurlijke omgeving.

Toekomstvisie

Het Netwerk Goed Boeren wil de huidige knelpunten en de kansen op vernieuwing onder de aandacht brengen bij de politiek, bij bestuurders en beleidsmakers, en hen daarin adviseren, zodat meer ontwikkelruimte gecreëerd wordt voor de bedrijven in dit netwerk. Het netwerk wil een toekomstvisie voor de landbouw tonen.
Maar ook communicatie met collega-boeren en met burgers speelt een belangrijke rol. Samen op zoek om de relatie van bedrijven met hun omgeving te versterken.

Netwerk Goed Boeren
Contactpersoon:
Piet Rombouts
Thema:
Bodem, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
De Brabantse Milieufederatie

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top