Nutrientensamenwerking Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden

Door vertegenwoordigers van de waterschappen, Veelzijdig Boerenland, LTO, Veenweiden Innovatiecentrum en provincie Utrecht is op 14 oktober 2013 een bestuursovereenkomst ondertekend tot samenwerken bij de aanpak van nutriëntenproblemen in het westelijke veenweidegebied. Uitdagingen naar aanleiding van de Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden door waterbeheerders en landbouwsector gezamenlijk opgepakt. Een dertiental maatregelen is in de overeenkomst als kansrijk voor gebiedsgerichte uitwerking benoemd. Waaronder kringlooplandbouw, precisiebemesting, onderwaterdrainage en baggeren.
Er wordt door agrariërs, mede gestimuleerd door de zuivelindustrie, al gewerkt aan het op bedrijfsniveau in beeld krijgen van kringloopgegevens. Een twintigtal melkveehouders in het gebied ‘Bodegraven-Woerden’ heeft, i.s.m. plaatselijke agrarische natuurverenigingen (verenigd in stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke) en LTO, het plan opgepakt om hier een vervolg aan te geven in de vorm van verdiepende kringloopbijeenkomsten en uitwerken van waterkwaliteitsmaatregelen. Om daarmee met een grotere groep melkveehouders inzichten te vergroten over kringlopen van mineralen/nutriënten op het bedrijf én om met elkaar effectieve en kansrijke maatregelen voor te bereiden. Maatregelen die moeten leiden tot vermindering van mineralenverliezen op het bedrijf én tot beperking van de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten in het veenweidegebied.
 
Daarmee krijgen de agrariërs de beschikking over informatie voor concrete maatregelen/aanzet bedrijfswaterkwaliteitsplan. Er wordt ook gewerkt aan vergroten van bewustwording bij de veevoerbedrijven door het betrekken van de voerleveranciers bij bijeenkomsten. Het gebied ‘Bodegraven-Woerden’ heeft betrekking op het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de provincie Zuid-Holland. Voor dit project is een voorbereidend en begeleidend projectteam ingesteld van LTO, HDSR, DLG, Agrarische Natuurverenigingen en een vertegenwoordiger van de projectgroep Nutriënten Veenweiden Rijn-West. De leden van dit projectteam verzorgen de (tussentijdse) afstemming met de financiers, met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met de organisaties zoals verenigd in de projectgroep Nutriënten Veenweiden Rijn-West. Ook brengen zij hun deskundigheid in op het gebied van waterkwaliteit en waterkwaliteitsmaatregelen.
Uit een eerste verkennende bijeenkomst met melkveehouders in het gebied is concrete interesse gebleken bij ca. twintig melkveehouders om dit project te starten. Het is de bedoeling om een aantal gestructureerde (maatwerk)bijeenkomsten te organiseren om met en door agrariërs gegevens te interpreteren, te vergelijken en knelpunten en kansen te benoemen. Daartoe zal een beroep worden gedaan op deskundige begeleiding in de vorm van een beproefd en deskundig samenwerkingsverband van studiegroepbegeleiders van PPP Agro Advies, DMS-advies en Boerenverstand. Een belangrijk doel van het project is om met de positieve resultaten een olievlekwerking te creëren bij de rest van de melkveehouders in het gebied, resultaten worden in het gebied gepresenteerd op voorlichtingsavonden die voor alle melkveehouders in het gebied toegankelijk zijn. Zo kunnen inzichten verder verspreidt worden in bestaande en toekomstige studiegroepen.
In het project zullen de ‘Kringloopwijzer’, ‘BodemConditieScore’ (verdieping op bodemaspecten) en ‘Veenwijzer’ (beoordelen van strategische milieu-/duurzaamheidsmaatregelen op bedrijfsniveau) worden toegepast bij de studiegroepen en individuele bedrijfsbezoeken. Daarmee gaat het project verder dan alleen de toepassing van de kringloopwijzer, daarmee heeft het project een innovatief karakter.
 
Resultaten van het project, dat loopt van november 2013 tot en met einde 2014, zullen worden beschreven in een eindrapportage en zullen aanknopingspunten bevatten voor verdere toepassing van maatregelen op de agrarische bedrijven in dit gebied en vergelijkbare gebieden elders in het veenweidegebied.
De Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (een samenwerkingsverband van drie agrarische natuurverenigingen in het gebied Gouwe Wiericke) is aanvrager van dit project. De stichting anticipeert op te verwachten veranderingen in het agrarisch natuurbeheer. Nieuwe landschapsdiensten zullen ontwikkeld worden waarvoor de stichting input zoekt. Dit zullen landschapsdiensten moeten zijn die meerdere doelen dienen, b.v. biodiversiteit & schoon water. Maatregelen gerelateerd aan kringlooplandbouw bieden daarvoor perspectief.

Back to top