POP3 Brabant BEWUST

POP3 Brabant BEWUST

Beter omgaan met bodem en mest op je bedrijf

Bodem en bemesting zijn onmisbare schakels van het boerenbedrijf. Ondernemers die hier efficiënt mee omgaan, sparen hun portemonnee én het milieu. Bij Brabant BEWUST verzorgen we trainingen, groepsbijeenkomsten en veldbezoeken om je daarbij te helpen.

Meer dan 300 agrariërs en loonwerkers gaan in ondernemersgroepen kijken hoe ze de beperkte hoeveelheid nutriënten die ze mogen aanwenden zo efficiënt mogelijk kunnen toedienen. Tegelijkertijd kijken ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zo min mogelijk nutriënten verliezen aan oppervlaktewater en grondwater. Brabant BEWUST staat daarom voor Bodem En Watermaatregelen om Uitspoeling Samen Tegen te gaan.

Bereik

Het doel is om 24 ondernemersgroepen van 10 à 20 agrariërs en loonwerkers bij elkaar te brengen. Voor iedere groep organiseren we een motivatiebijeenkomst. Daarnaast zijn er 18 veldexcursies, 144 trainingen en workshops en drie grootschalige demonstratiebijeenkomsten. In totaal wordt straks bewuster geboerd op 25.000 ha landbouwgrond, oftewel 20% van het oppervlak aan gras, maïs, akkerbouw en vollegrondsgroente in Noord-Brabant. Zo draagt Brabant BEWUST bij aan het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 6e Aktieprogramma Nitraatrichtlijn.

POP3 Brabant BEWUST
Contactpersoon:
Adrie Geerts
rovincie Noord-Brabant
Thema:
Bedrijfsvoering, Mest, Mineralenbenutting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
begin 2017 - doorlooptijd 3 jaar
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO, Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant
Betrokken partijen:
CLM, Delphy en DLV Advies en Cumela

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top