Reest en Wieden: beekdalen langs Dwingelerstroom

Op basis van een eerste toets bij waterportefeuillehouders aandacht voor gebied ten oosten van Meppel en polders bij Giethoorn. Hier ligt de nadruk op kwantiteit en agrarische productieomstandigheden. Een concreet project dat zich hier mee bezighoudt, is de pilot beekdalen die langs Dwingelerstroom wordt uitgerold.
In de vorige periode van Provinciale Staten in Drenthe is een aanzet gegeven voor nieuw beleid voor beekdalen in Drenthe. De voorstellen gingen in de richting van een meer natuurlijk functionerend beekdal.
Hierin zou de waterhuishouding zich minder vanzelfsprekend richten op het bedienen van de aanwezige economische functies. LTO Noord heeft zich tegen deze voorstellen verzet omdat dit zeker in die die beekdalen waar landbouwkundig gebruik actueel is een forse inbreuk op landbouwbelang kan veroorzaken.  

Om dit onheil af te wenden is in eerste instantie afgesproken dat aanpassing van de waterhuishouding in beekdalen slechts mogelijk is als de functie landbouw in het beekdal behouden kan blijven. Om verder zicht te krijgen op de mogelijkheden zijn vervolgens twee pilots op gang gebracht (Dwingelerstroom en Achterste Diep). De gebiedsprocessen met twee groepen landbouwers in deze beekdalgebieden hebben uitgewezen dat de beoogde natuurlijke inrichting van het watersysteem voor uitgesproken agrarische beekdalen geen haalbare kaart is. De uitkomsten van de pilots zullen voor de landbouw positief doorwerken in de verdere uitrol van beekdalenbeleid in Drenthe.

Provincie Drenthe heeft  waterschap Reest en Wieden inmiddels gevraagd aan de slag te gaan met bedrijfswaterplannen voor boeren langs de Dwingelerstroom. Deze aanpak  biedt inzicht in de effectiviteit en haalbaarheid van de verschillende maatregelen op de bedrijven. In het beekdal van het Achterste Diep bij Drouwenerveen richt men zich meer op verduurzamen van het bodembeheer.

 

Back to top