Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost-Veluwe

Vanuit het waterschap Vallei en Veluwe en de agrarische sector in dit gebied wordt soms verschillend gekeken naar en gedacht over mogelijkheden om de waterkwaliteit en de waterhuishouding te verbeteren. In dit project zoeken beide  partijen samen naar overeenkomstige doelstellingen; samen werken aan de realisatie van wateropgaven zoals geformuleerd in de KRW en de Nitraatrichtlijn.
 
Het doel is het bevorderen van innovaties en de samenwerking tussen agrarische ondernemers uit Polder Oosterwolde -Oldebroek, Polder Hattem en de Noordelijke IJsselvallei en het Waterschap Vallei en Veluwe. Om hierbij samen aan de slag te gaan met maatregelen die zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit verbeteren. Maar ook te komen tot een gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem aan de ene kant en de agrarische bedrijfsvoering aan de andere kant. In het project willen we onder andere themagroepbijeenkomsten , keukentafelgesprekken en excursies organiseren. Met deze aanpak en de
bijbehorende maatregelen willen wij niet alleen interesse maar ook een draagvlak creëren.
 
Misschien heeft u zelf ook nog ideeën over mogelijke maatregelen waarmee aan de slag zou kunnen worden gegaan die zullen bijdragen aan de samenwerking met het waterschap. Daarnaast kunnen agrarische ondernemers in het project ondersteuning krijgen bij het aanvragen van subsidie voor fysieke investeringen. Het gaat hierbij om grotere investeringen. Randvoorwaarde voor deze subsidie is dat de aanpassingen in de watergangen leiden tot:

  • het terugdringen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem en oppervlaktewater;
  • een verbetering van/het stimuleren van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit;
  • het beperken van de klimaatveranderingen.

 
Ziet u kansen? Wilt u deelnemen of wilt u meer informatie? Neem contact op met projectleider Froukje van der Molen via email: fvdmolen@projectenltonoord.nl
of mobiel 06 - 8316 4251.

Back to top