Schoon erf, schone sloot 2017-2018 Goeree-Overflakkee en West-Brabant | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Schoon erf, schone sloot 2017-2018 Goeree-Overflakkee en West-Brabant

Schoon erf, schone sloot 2017-2018 Goeree-Overflakkee en West-Brabant

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Al een aantal jaren achter elkaar wordt de norm voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater binnen de bloembollensector overschreden. Zo ook in bollenteeltgebieden op Goeree-Overflakkee en West-Brabant. Met dit project helpen we 12 bollentelers de erfemissie blijvend met 80% terug te dringen.

Het waterschap heeft berekend dat 2/3 van deze emissies voortkomen uit de middelen die bollentelers gebruiken. Vooral bolontsmettingsmiddelen zijn in dit geval een boosdoener. We willen bereiken dat je als deelnemende bollenteler tenminste één effectieve maatregel bedenkt, treft of uitvoert om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Resultaat

Het project geeft invulling aan het KAVB-actieplan ′Gezonde Bollen, Bloeiende Sector′. Als de 12 bollentelers gezamenlijk het doel bereiken om op een blijvende manier de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tenminste 80% terug te dringen, zetten we in de bollenteeltsector op Goeree-Overflakkee en in West-Brabant een grote stap richting schoner oppervlaktewater. Zo werken we samen toe naar een betere waterkwaliteit.

Schoon erf, schone sloot 2017-2018 Goeree-Overflakkee en West-Brabant
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2017 - 2018
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
KAVB
Betrokken partijen:
Bollentelers, Waterschap, CLM

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top