Schoon Water Zeeland

“We leven in een tijdperk waarbij we een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen tot onze beschikking hebben. Willen we dit pakket behouden, dan zullen we met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Met het toepassen van een aantal eenvoudige maatregelen kunnen we de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. Binnen het project Schoon Water Zeeland werk ik aan een stuk bewustwording, door kennis te vergaren en er concreet mee bezig te zijn”, zegt akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate uit Tholen. Op zijn 90 hectare zeekleigrond verbouwt hij traditionele gewassen als uien, wortelen en tarwe.
 
Johan Elshof, DAW-regiocoördinator en specialist Water bij ZLTO, geeft aan dat het project breed wordt gedragen.  “Als verdere uitrol van het project Schoon Water Brabant hebben in juni 2015 het waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, ZLTO en Evides Waterbedrijf een samenwerkingsovereenkomst over Schoon Water in Zeeland ondertekend. Het unieke van dit project is dat we ons niet alleen richten op agrariërs en op loonwerkers, maar dat we ons ook richten op de vermindering van emissies buiten de landbouw. Denk aan niet-agrarische bedrijven, gemeentelijke verharding, openbaar groen en sportvelden, hoveniers en burgers.”

Ervaringen delen
“Deelnemende agrariërs krijgen in het project zowel individuele- als groepsbegeleiding. Dat gebeurt door adviseurs van Delphy. De adviseur geeft op basis van de teelt en grondsoort advies op maat, mede gebaseerd op de stand van het gewas en de ziektedruk. In de groepsbijeenkomsten staat samen leren en kijken centraal. Het is van groot belang dat ondernemers onderling ervaringen delen. Een adviseur kan een uitleg geven over een bepaalde techniek, maar het is minstens zo belangrijk wat de ervaringen van collega’s zijn.”
Ontwikkelingen
Ten Cate, die ook onderdeel is van de stuurgroep Schoon Water en portefeuillehouder Water van ZLTO Zeeland, vult aan: “Je leert tijdens de bijeenkomsten verschillende
technieken toe te passen, zoals het zo laag mogelijk bij de grond spuiten, het gebruikmaken van gps-technieken en inzetten van een nieuwe generatie spuitmachines. Het voordeel van deze spuitmachines is dat door een spoelsysteem geen restvloeistof achterblijft. Je ziet dat deze technieken vooral onder akkerbouwers een grote vlucht heeft genomen. Uiteindelijk streven wij er met elkaar naar om zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in te zetten.”

Olievlek
Momenteel nemen ruim 250 boeren deel aan het project Schoon Water Zeeland. “Uiteindelijk is het belangrijk dat het Schoon Water-idee geïntegreerd wordt in andere activiteiten”, vervolgt Elshof. “Dat zie ik momenteel al gebeuren”, geeft ten Cate aan. “De kennis en ervaringen die worden opgedaan in het project Schoon Water, worden ook weer gedeeld tijdens andere bijeenkomsten. In feite bereik je een veel grotere groep dan alleen de 250 deelnemende boeren.”

Schoon Water-methodiek
“De komende twee jaren stimuleren wij boeren en tuinders om ook na afloop van dit project te werken via de “Schoon Water-methodiek”. Dit doen we door contact op te nemen met de gewasbeschermingsmiddelenhandel en te stimuleren dat op boerenerven was- en vulplaatsen worden aangelegd. Bovendien willen we de relatie met het agrarisch onderwijs versterken, om daarmee ook de nieuwe generatie agrariërs mee te nemen in het gedachtengoed”, besluit Elshof.

Back to top