Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Verbeteren waterkwaliteit

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel Gooi en Vecht handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De regeling is in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO en NFO tot stand gekomen.

Remmen bodemdaling

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om maatregelen in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

In aanmerking komen éénmalige en bovenwettelijk maatregelen, geselecteerd uit de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij). Bij uw subsidieaanvraag kunt u advies krijgen van een zogeheten watermakelaar.

Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Looptijd:
Periode 2018 - 2021
Provincie:
Noord-Holland, Utrecht
Initiatief van:
HHRS Amstel Gooi en Vecht en HHRS De Stichtse Rijnlanden
Betrokken partijen:
De agrarische collectieven, NFO, de Provincie Utrecht en LTO

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top