Witteveenleiding

Een van de eerste projecten die in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer én het Zoetwaterprogramma Oost-Nederland worden uitgevoerd vindt plaats in het stroomgebied van de Witteveensleiding tussen Holten en het Overijssels Kanaal bij Heeten. Volgende week is de startbijeenkomst.
 

Het projectgebied betreft het bovenstroomsgedeelte (oostelijk deel) van het stroomgebied van de Witteveensleiding. De grens ligt bij de provinciale weg N332, Nieuw Heeten.

Het project bestaat uit twee, nauw met elkaar verbonden, deelprojecten.

1. De realisatie van de wateropgaven van de Witteveensleiding en de daarmee verbonden hoofdwatergangen (deelproject Water, Waterschap).

2. Maatregelen in de haarvaten en op het boerenland (deelproject landbouw en haarvaten, LTO Salland).

Het gezamenlijke doel is dat de inrichting en gebruik van het gebied duurzaam en klimaatbestendig is. Door de beide deelprojecten in samenhang uit te voeren versterken ze elkaar. Inhoudelijk vullen maatregelen elkaar aan. Organisatorisch en financieel wordt er zowel in de voorbereiding als uitvoering werk met werk gemaakt.

Het waterschap is trekker van het deelproject water en LTO Salland van het deelproject landbouw en haarvaten.

Achtergrond


Waterschap Groot Salland gaat aan de slag met het toekomstbestendig maken van de Witteveensleiding. Vanwege de Kaderrichtlijn water (KRW) legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan en investeert het in waterberging op boerenland.
Het land gaat dus op de schop, zegt voorzitter Ben Haarman van de afdeling Salland van LTO Noord. Voor ons als afdeling was dat een goede reden om werk met werk te maken en er dus ook andere waterdoelen aan vast te koppelen. Die andere waterdoelen zijn volgens Haarman een gezamenlijke grond- en bodemverbetering, de beschikbaarheid van voldoende water in de toekomst en een praktische manier om erfafspoeling goed te regelen. De afdeling heeft al ervaring met waterprojecten vanwege het project Salland Waterproof. Dat werd samen met het waterschap uitgevoerd en is in 2012 afgesloten. Nieuw in dat project was dat waterberging op boerenland werd gecombineerd met de aanleg van zeer flauwe hellingen langs de watergangen. Deze natuurvriendelijke oevers blijven in eigendom van de boeren, die ze zelf kunnen beweiden en maaien. Bij wateroverlast dienen ze als waterberging. Het experiment bevalt zowel de boeren als het waterschap. Vanuit andere delen van het land komen waterschappen kijken of ze deze wijze van waterberging ook kunnen toepassen.
 
BijlageGrootte
daw_witteveensleiding.pdf3.15 MB
Back to top