Brussel eist harde garanties over water

Bron: Nieuwe Oogst

Het grond- en oppervlaktewater in Nederland moet vanaf 2027 aan alle Europese eisen voldoen, oftewel in 'goede toestand' verkeren. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er actieprogramma's. Het vijfde programma Nitraatrichtlijn loopt tot eind dit jaar. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn loopt van 2018 tot en met 2021. De belangrijkste vragen worden hier beantwoord.

Is er een relatie tussen het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie?
Ja. In principe staat Europa een mestgift toe van maximaal 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest. Nederland heeft daar voor grasland een uitzondering op bedongen van 230 tot 250 kilo stikstof (derogatie).
 
Verlenging van derogatie maakt alleen kans van slagen als Brussel akkoord gaat met ons zesde actieprogramma. Verlenging van derogatie is van groot belang: verlies vergroot het mestoverschot in ons land en zal leiden tot een hoger gebruik van kunstmest en veel hogere kosten voor boeren en tuinders.
 
Geldt dit alleen voor grasland?
LTO stuurt ook voor een aantal andere gewassen aan op derogatie omdat de hoge opbrengsten in Nederland niet meer in de pas lopen met de steeds lagere bemestingsnormen. Ook pleit LTO ervoor om de dunne fractie na mestscheiding onder de derogatie te laten vallen.
 
Hoe ziet de inzet van LTO eruit?
Een gezonde bodem moet het vertrekpunt worden van het zesde actieprogramma. Hoe beter de bodemstructuur en het bodemleven (inclusief organische stof), hoe hoger de opbrengsten en hoe hoger de afvoer van stikstof en fosfaat. Dat biedt weer mogelijkheden voor ruimere bemestingsnormen.
 
Aanscherping van gebruiksnormen leidt volgens LTO alleen maar tot een verdere Verelendung onder boeren en tuinders, terwijl die maatregel nauwelijks zal bijdragen aan schoner grond- en oppervlaktewater.
 
Gaat het ook gaat lukken om Brussel daarvan te overtuigen?
Dat wordt niet gemakkelijk. De Europese Commissie kijkt uiterst kritisch naar Nederland en wil harde garanties. Om Brussel te overtuigen, is het van groot belang om vanuit Nederland met één geluid te komen: rijk, LTO, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Er vindt inmiddels regelmatig overleg plaats met alle partijen om te voorkomen dat belangen tegenover elkaar komen te staan. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden.

 

Back to top