DAW-project voor watermaatregelen op landbouwbedrijven in Zuidoost Drenthe van start

Agrariërs binnen het werkgebied van het waterschap Vechtstromen in de provincie Drenthe krijgen de mogelijkheid om met subsidie maatregelen te nemen om de waterhuishouding op hun bedrijf te verbeteren. Het kan daarbij gaan om een waterbedrijfsadvies maar ook om concrete maatregelen als verbetering van de bodemkwaliteit en aanleg van peilgestuurde drainage.  Apparatuur voor precisielandbouw en aanpassingen op het erf om afspoeling tegen te gaan komen eveneens voor subsidie in aanmerking.
Veel belangstelling
Veel boeren hebben zich al voor het project aangemeld. Alle belangstellenden krijgen in de periode april/mei een intakegesprek met de DAW-gebiedsmakelaar Janke Kloosterman. Zij inventariseert de ondernemerswensen en maakt afspraken over de uitvoering. Op dit moment is nog ruimte voor enkele deelnemers.

Foto: Fotopersbureau Jan Anninga

Wateropgaven
Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid. Het doel van DAW-projecten is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven (zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van kwantiteit) in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen.

Rondom het Drostendiep zijn de DAW-maatregelen gekoppeld aan het gebiedsproject waarbij ook waterberging, natuurontwikkeling en kavelruil worden gerealiseerd. Vanuit de landbouw heeft de initiatiefgroep stroomgebied Drostendiep daarbij het voortouw.

Informatie
Geïnteresseerde boeren in beide gebieden kunnen voor meer informatie - of om zich aan te melden voor een gratis intakegesprek - contact opnemen met: Janke Kloosterman, DAW-gebiedsmakelaar 06 – 23 47 44 34. Website initiatiefgroep: www.stroomgebieddrostendiep.nl

Back to top