Friesland publiceert subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân (KRWFR) gepubliceerd. Doel van de subsidieregeling is het geven van een stimulans aan landbouwgerelateerde maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Friesland en in de provincie Groningen (voor zover dit het beheergebied van het Wetterskip Fryslân betreft).

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen zoals geformuleerd in de KRW. Voor het bereiken van dit doel worden maatregelpakketten ingezet die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de volgende thema’s:

  • vermindering van de erfafspoeling in de veehouderij en akker- en tuinbouw;
  • beheer van de bodem gericht op het verbeteren van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem met als resultaat een algehele verbetering van de bodemkwaliteit die mede bijdraagt aan waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen;
  • vermindering van de emissie van nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen naar grond- of oppervlaktewater;
  • niet-productieve investeringen in KRW-maatregelen of klimaatmaatregelen.

In aanmerking komen, afhankelijk van het onderdeel waarvoor een aanvraag wordt ingediend, (samenwerkingsverbanden van) privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen, mkb-ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie, verwerking of afzet van landbouwproducten, landbouworganisaties, belangenvertegenwoordigers of adviesbureaus die gericht zijn op de primaire agrarische productie.

De subsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hoofdstuk 1 (algemene bepalingen);
  • Hoofdstuk 2 (activiteiten gericht op makelen en schakelen die geen economische activiteiten betreffen): subsidie voor het opstarten en schrijven van een projectplan, activiteiten gericht op het creëren van bewustwording ten aanzien van de noodzakelijkheid tot het nemen van maatregelen en het werven en begeleiden van deelnemers die concrete maatregelen willen treffen. De subsidie is 100% mits aanvragers kunnen aantonen dat zij zelf ook een eigen bijdrage leveren in het project;
  • Hoofdstuk 3 (maatregelen waarbij subsidie wordt verstrekt voor kennisoverdracht en voorlichting, investeringen op het landbouwbedrijf, onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector of inwinnen van advies): de maximale hoogte van de subsidie varieert van € 1500 voor een advies, tot 40% van de kosten bij investeringen op het landbouwbedrijf of 100% voor kennisoverdracht en voorlichting of onderzoek en ontwikkeling;
  • Hoofdstuk 4 (subsidie voor niet-productieve investeringen): subsidie voor investeringen die niet leiden tot een aanzienlijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het bedrijf. De subsidie is 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Friesland. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Er is nog geen openstellingsbesluit gepubliceerd, en het is op dit moment dan ook nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen.
 

Back to top