Jaap van Wenum geeft de Gouden Grondboor door

Jaap van Wenum

Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders vertellen in de serie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ over het belang van een gezonde bodem, een goede bodemstructuur en passende bemestingsnormen. Deze keer: Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek (Gelderland) en voorzitter van de vakgroep Akkerbouw LTO Nederland.

Schoon water, gezonde bodem, vakmanschap van de boer zijn namelijk essentieel. Volgens LTO Nederland moeten dat de kernbegrippen worden van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat programma (te schrijven door het ministerie van Economische Zaken, goed te keuren door Brussel) gaat van 2018 tot en met 2021 het Nederlandse mestbeleid bepalen.

'Nodig voor een goede oogst'
“Ik zie op mijn percelen de Pw getallen (een kengetal voor de beschikbaarheid van fosfaat; red) met één tot twee punten per jaar dalen,' zegt Jaap van Wenum. 'Ik boer op zandgrond en dan heb je een Pw getal van 35 tot 45 gewoon nodig voor een goede oogst en een gezonde bodem. Ik zak langzaam maar zeker daaronder. Oorzaak: ik voer al jarenlang méér fosfaat af (met de oogst) dan ik met meststoffen mag aanvoeren.'

Bodemverbeteraars
'Een manier om het fosfaatgehalte van de bodem weer op peil te brengen en tegelijkertijd de bodem te verbeteren, is het verruimen van de mogelijkheden om bepaalde bodemverbeteraars te mogen inzetten. Denk aan champost, schuimaarde of stromest. Het fosfaat in die producten telt nu nog volledig mee in de aanvoer op je bedrijf. Een gedeeltelijke vrijstelling zou een stap in de goede richting zijn.'
 
Investeren in de bodem
'We zullen de komende jaren moeten investeren in de bodem: in organische stof, in structuur, in bodemleven. Dat is in mijn ogen een belangrijke route om opbrengsten op peil te houden. Alleen zo komen stikstof en fosfaat in onze gewassen terecht, in plaats van in de sloot of in het grondwater. Ook specifieke teeltmaatregelen kunnen bijdragen aan schoner grond- en oppervlaktewater. Denk aan het toepassen van rijenbemesting of onderteelt van gras in bepaalde gewassen. Verder willen we een mestbeleid dat rekening houdt met regionale verschillen: alleen daar extra maatregelen nemen, waar grond- en oppervlaktewater nog niet op orde zijn.”  

Jaap van Wenum geeft de Gouden Grondboor door aan Adrie Bossers, akkerbouwer in Langeweg (Noord-Brabant).
 

Back to top