Subsidie voor 100 boeren in Noord-Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders in het Drentse deel van waterschap Noorderzijlvest krijgen subsidie om nog dit jaar maatregelen te treffen om de uitstroom van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten van hun erven naar het oppervlaktewater te verminderen.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe stellen hiervoor samen met het waterschap Noorderzijlvest een bedrag van 470.000 euro beschikbaar aan twee projecten ‘Schoon erf, schoon water’ in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). „We willen boeren stimuleren om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren”, zegt DAW-coördinator Caroline Schrandt.

Hoeveel boeren komen voor de subsidie in aanmerking?
„Het gaat om 30 akkerbouwers en 70 melkveehouders die in aanmerking komen. Met de subsidie willen we ze stimuleren om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.”

Op hoeveel geld kunnen de melkveehouders en akkerbouwers rekenen?
„Er is per boer een bedrag van 1.000 euro beschikbaar.”

Welke investeringen zijn mogelijk?
„Boeren kunnen eerst een erfscan invullen om te zien wat praktisch verstandig is. Deze wordt vanuit het project vergoed en is voor de deelnemende boer gratis. De erfscan geeft een eerste overzicht van te nemen maatregelen die passen bij hun bedrijf. Je kunt denken aan opvangbakken plaatsen bij wasplaatsen van landbouwmachines. Als een boer zijn spuitmachine schoonmaakt, stroomt het afvalwater eerst naar die afvalbak toe en verdwijnt niet in het oppervlaktewater. Of voor melkveehouders is interessant om te denken aan een opvangvoorziening voor verontreinigd water bij een bestaande voeropslag. De deelnemende boeren worden bij dit alles ondersteund door een vanuit het project betaalde adviseur, die hen helpt de juiste maatregelen te nemen.”

Heeft u alle boeren in het gebied kunnen bereiken?
„Veel boeren hebben interesse getoond en hebben laten weten mee te willen doen. Door workshops, trainingen en demonstraties ondersteunen we ze om meer bewust te worden en hoe ze maatregelen kunnen nemen.”

Back to top