Topprestatie door project ‘Boeren voor Drinkwater’

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouders in het project Boeren voor Drinkwater zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren. De deelnemende boeren combineren milieuwinst met rendementsverbetering.
 
Door het stikstofbodemoverschot op de bedrijven te verlagen, neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af. De boeren in de meest kwetsbare zandgebieden in Overijssel zullen binnen afzienbare tijd kunnen voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijnwater verwachten provincie Overijssel, Waterbedrijf Vitens, Wageningen UR, adviesburea Royal HaskoningDHV, Countus accountants en adviseurs en Stichting Stimuland.
 
Bemesting afgestemd op de opbrengst
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de boeren het stikstofbodemoverschot per hectare wisten te verlagen van 142 kg/ha in 2012 tot 94 kg/ha. Dit realiseren de deelnemende melkveehouders door gemiddeld 11.700 kg ds gras per ha te oogsten met 915 VEM en 174 gr RE en 17.500 kg ds mais /ha in de afgelopen 3 jaar. Met een bemesting meer afgestemd op de opbrengst daalde de nitraatconcentratie van 90 naar 75 mg/l.
 
De melkveehouders proberen het stikstofbodemoverschot structureel onder de 100 kg per hectare te houden wat moet leiden tot een nitraatconcentratie van ca. 50 mg/l. De deelnemende melkveehouders maken gebruik van de KringloopWijzer om hun teelt en bemesting te optimaliseren.
 
Meer voereiwit voor hun veestapel
Naast vermindering van de nitraatbelasting van het grondwater is verbetering van het rendement van de boeren ook een belangrijke doelstelling van het project. Ook op dit terrein wordt vooruitgang geboekt. Met de optimalisatie van de bedrijfsvoering telen de deelnemende melkveehouders meer eigen voereiwit voor hun veestapels, waardoor er minder voereiwit moet worden aangekocht. In de afgelopen jaren leverde dit een rendementsverbetering op van ca. € 5000,- per bedrijf per jaar.
 
Experimenteer ruimte
De milieuwinst is bemoedigend, maar nog niet voldoende om de drinkwaterinning in de intrekgebieden veilig te stellen. Daarvoor is het aantal deelnemende melkveehouders verdubbeld. Om deelname te stimuleren zou de status van landbouwkundig innovatiegebied gewenst zijn. De ‘excellente bedrijfsvoering’ waarmee de deelnemers de milieuwinst realiseren zou moeten worden beloond met experimenteer ruimte. De deelnemers zouden graag minder kunstmest willen gebruiken in ruil voor meer organische mest, waarmee de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd.

Back to top