Nieuws

Waterhouderij Walcheren verder uitgebouwd

Foto: waterhouderij.nl

Zeven onderling sterk verschillende agrarische bedrijven werken samen binnen het project Waterhouderij Walcheren. Samen hebben zij tientallen maatregelen genomen om de zoetwatervoorraad op peil te houden en te vergroten. Dit project kreeg onlangs 650.000 euro subsidie voor de verdere doorontwikkeling.

Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën verminderen van erfemissie

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Loonwerkers en akkerbouwers kunnen zich aanmelden via www.agrarischwaterbeheer.nl/interesse-veenkolonien.    

Vrijwillig werken aan schoner water slaat aan

Foto: Nieuwe Oogst

Boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden nemen zelf de verantwoordelijkheid om het nitraatverlies van hun akkers te verminderen. De animo voor een vrijwillige aanpak is groot.

Dat meldt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit. Keukentafelgesprekken in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben tot resultaat dat het overgrote deel van de gevraagde boeren besluit mee te doen.

Flevoland zoekt meer boeren voor subsidie

Foto: Nieuwe Oogst

In de afgelopen vier jaar zijn in Flevoland van de 249 aanvragen 153 POP3-subsidies toegekend voor agrarische innovatie en verduurzaming van de productieomstandigheden. Is het daarmee een succes? Boeren en projectbegeleiders hikken vooral aan tegen de ingewikkelde procedure.

Simpel erafspoeling scheiden

ZLTO start dit nieuwe jaar met een project om erfafspoeling bij veehouderijen te verminderen. Melkveehouder Gerjo Mommersteeg uit Den Bosch heeft al enkele jaren ervaring met het gescheiden afvoeren van erfwater.

Deze winter zoveel mogelijk water de grond in

Waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Vallei en Veluwe roepen  grondgebruikers, terreinbeheerders, gemeenten en drinkwaterproducenten op deze winter zoveel mogelijk water vast te houden. Dat moet problemen met waterschaarste in het komende groeiseizoen beperken.

Regionaal bestuur LTO Noord Oost ziet veel kansen en mogelijkheden voor DAW-projecten

Woensdag 12 december jongstleden had het Regionaal Bestuur van LTO Noord regio Oost ruim tijd ingeruimd in hun agenda om zich te laten bijpraten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het bestuur kwam samen in de vergaderruimte in de stal van het bedrijf van Wouter van Dalfsen en zijn vrouw in Staphorst.

Demoveld in Midlaren: Gras zaaien onder mais

Opnieuw een demoveld met gras zaaien onder mais in het kader van Grondig boeren voor Water in Drenthe. Op een perceel In Midlaren zijn op verschillende tijdstippen  verschillende grassen (Italiaans raai en Rietzwenkgras) onder mais gezaaid.

Notenteelt biedt volop kansen

De teelt van noten biedt goede mogelijkheden als extra tak op diverse agrarische bedrijven. In project Bufferstroken 2.0 onderzoeken boeren samen met waterschap Rijn & IJssel, Cropeye en Projecten LTO Noord de mogelijkheden van het inrichten van bufferstroken met notenbomen en -struiken.
 

Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw

Grondig Boeren voor Water   Rol Precisielandbouw

Kan precisielandbouw een rol spelen bij het tegengaan van nutriëntenuitspoeling op grasland

In het kader van Grondig Boeren voor Water in Drenthe was dat de vraag bij een pilotproject met deze naam de afgelopen maanden in Drenthe. In onderstaande de film (gemaakt door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord tijdens dronevluchten en een veldbijeenkomst in september van dit jaar) geven Albert Jan Bos van DLV Advies, Christel Tijssen (loonwerker en lid van de Dronewerkers) en Gert-Jan Noij van Wageningen UR antwoord op deze vraag. 
 

Back to top