Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Brabant Bewust van start: Slim omgaan met bodem en mineralen

Meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat is het doel van Brabant Bewust, een programma om mineralenefficiëntie te verhogen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers in Brabant kunnen zich nu gratis aanmelden als deelnemer.
 
Slim aanpakken

Fosfaatproductie veehouderij nog in 2017 onder plafond voor behoud derogatie

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft op 3 februari 2017 met de Europese Commissie de gesprekken afgerond over het maatregelenpakket waarmee de productie van fosfaat uit dierlijke mest moet worden gereduceerd. Uitkomst van het overleg is dat Nederlandse veehouders hun bijzondere uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, in 2017 kunnen behouden op voorwaarde dat de fosfaatproductie nog dit jaar wordt teruggebracht onder het geldende plafond.

Boeren belasten milieu steeds minder

Boeren spuiten steeds minder gewasbeschermingsmiddelen, waardoor ze het milieu minder belasten. In 2015 was sprake van een forse daling, stelt het onderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit.

Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Melkveehouderijen in het beheersgebied van het Wetterskip Fryslân, binnen de grenzen van de provincie Fryslân, kunnen een subsidieaanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat zij beschikken over een bedrijfsadvies dat in het kader van het project `Schoon erf, Schoon water Fryslân is uitgebracht. Zie voor aanmelding voor een bedrijfsadvies de website www.Schoonerfschoonwater.frl.

Boeren bij Lemelerberg nemen peilbeheer 13 stuwen over

Vier agrarische bedrijven op de Miga bij de Lemelerberg werken gaan samenwerken met waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan de verbetering van het waterbeheer
De Miga is een gebied van circa 400 ha aan de voet van de Lemelerberg ten noordoosten van Lemelerveld. Het gebied kenmerkt zich door een hoge ligging en zandige ondergrond en is daarom gevoelig voor droogte.
Boeren moeten vaak beregenen. Met minder opbrengsten van de landbouwgronden tot gevolg.
 
Boerenstuwen

Groen en blauw gaan heel goed samen

Betrokkenen bij de pilot Watergebiedsplan

Onder de naam Pilot watergebiedsplan is de afgelopen 2 jaar rond Oosterwolde samengewerkt om de opgaven van landbouw, water en natuur te realiseren. De Agrarische Belangenbehartigings Organisatie (ABO) Ooststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gebiedscollectief ELAN hebben inhoud gegeven aan dit gebiedsproces . Het bleek het begin van een goede samenwerking en een mooie combinatie van theoretisch kennis en praktijkervaring.

Erfemissiescan nu ook voor bloembollenteelt

De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met specifieke onderdelen voor de bloembollenteelt en daarmee nog veelzijdiger geworden. De uitbreiding voor de fruitteelt zal over enkele weken plaatsvinden.

LTO Noord aan de slag met DAW Gelderland

De uitvoering van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Gelderland komt op gang. Met de overeenstemming over de aanstelling van een coördinator voor Gelderland is volgens Jolink een eerste mijlpaal bereikt. ‘Hieruit blijkt dat de partijen de problematiek van nog te veel mineralenverlies naar het oppervlaktewater zien als urgent. Een aanjager moet de gang er nu inbrengen.’

Covenant Delta-aanpak brengt oplossingen DAW dichterbij

Volgens portefeuillehouder Omgeving LTO Nederland Jakob Bartelds is het startschot voor een nieuw elan afgelopen woensdag 16 november gegeven. Tijdens de Conferentie Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater in Den Haag ondertekende hij namens LTO de Intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Een convenant tussen de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Hierin zijn stevige afspraken gemaakt over de aanpak van de waterkwaliteit.

NIEUW ELAN VOOR HET DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER

Nieuw Elan voor het  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Pagina's