Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Covenant Delta-aanpak brengt oplossingen DAW dichterbij

Volgens portefeuillehouder Omgeving LTO Nederland Jakob Bartelds is het startschot voor een nieuw elan afgelopen woensdag 16 november gegeven. Tijdens de Conferentie Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater in Den Haag ondertekende hij namens LTO de Intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Een convenant tussen de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Hierin zijn stevige afspraken gemaakt over de aanpak van de waterkwaliteit.

NIEUW ELAN VOOR HET DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER

Nieuw Elan voor het  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

LTO en Kadaster tekenen voor nauwere samenwerking

LTO Nederland en het Kadaster gaan nauwer samenwerken. Maandagochtend hebben Jakob Bartelds namens LTO Nederland en Frank Tierolff van het Kadaster deze samenwerking bekrachtigd. Beide organisaties willen bijdragen aan een vitaler landelijk gebied met bedrijven die door goed en duurzaam ondernemerschap toekomstbestendig zijn. Door nauwer samen te werken in onder meer het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Verkavelen voor Groei, krijgt dit een extra impuls.

Ruim tien miljoen voor agrarische waterkwaliteit projecten

De bestuurders

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan het

verbeteren van de waterkwaliteit. Gedeputeerde Sietske Poepjes, waterschapsbestuurder Marian Jager-Wöltgens en bestuurslid Tineke de Vries van LTO Noord ondertekenden daartoe vandaag, vrijdag 4 november, een overeenkomst.
 

8 miljoen vanuit de regio voor een betere waterkwaliteit in Drenthe

De provincie Drenthe, de Drentse Waterschappen en LTO werken samen aan de verbetering van de waterhuishouding. Zij richten zich daarbij op de waterkwaliteit en waterkwantiteit, zoals het terugdringen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in beken, sloten en vaarten. Hiervoor is door LTO Nederland samen met de Unie van Waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De provincie Drenthe stelt net als de Drentse waterschappen een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van projecten door de landbouw. Drenthe is hiermee koploper in Nederland.

'Onze landbouwbodem raakt uitgeput'

Vier jaar bodemonderzoek binnen het publiek-private samenwerkingsprogramma 'Duurzame bodem' wijst uit dat de landbouwbodem in Nederland uitgeput raakt. Er is behoefte aan een nieuwe vorm van bodembeheer met meer aandacht voor de structuur en stimulering van het bodemleven.
De bodem raakt uitgeput door de manier waarop in Nederland landbouw bedreven wordt. De grootste problemen zijn de verdichting van de ondergrond door structuurbederf, de daling van het organischestofgehalte in de bodem en de achteruitgang van de bodemgezondheid.

Kwart waterwinning vervuild met bestrijdingsmiddel

Het grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwater is in een kwart van de winningslocaties vervuild met bestrijdingsmiddel.
In 26 van de 192 onderzochte locaties is sprake van een hogere concentratie dan de norm, terwijl er daarnaast nog eens 26 locaties zijn waar de aangetroffen hoeveelheden net onder de norm liggen.

DAW excursie voor betrokkenen

Donderdag 29 september organiseerde LTO de eerste DAW-excursie. Betrokkenen bij DAW-programma bezochten het melkveebedrijf van Erik Smale en zijn ouders in Joppe. Medewerkers van de ministeries van I&M en EZ, RVO, provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel, het Kadaster, LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB werden door Erik rondgeleid op zijn bedrijf. Ook de voorzitter van het BOOT was aanwezig.

Rijnland versnelt uitvoering Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland is samenwerken met de agrarische sector een belangrijke component in het verminderen van emissies, het verbeteren van het ecologisch beheer en het halen van waterkwaliteitsdoelen. LTO Nederland committeerde zich met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan het uitvoeren van watermaatregelen. Beide partijen stonden in de startblokken om aan de slag te gaan, toen het uitblijven van Europese subsidies roet in het eten gooide. Rijnland probeert nu deze impasse te doorbreken.

PBL acht meer KRW-doelen in 2027 haalbaar met optimale mix maatregelen

Het stoplicht voor het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen voor 2027 stond op rood, maar in de laatste editie van de Balans van de Leefomgeving zet het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) het stoplicht op oranje. Als de Nederlandse overheid erin slaagt om met partijen afspraken te maken over een optimale mix van maatregelen is het volgens het planbureau mogelijk voor substantieel meer oppervlaktewateren de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen.

Pagina's