Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Minister Schultz ontvangt Jaarverslag DAW

LTO Nederland bestuurder Water, Peter de Koeijer en Unie-van-Waterschappen bestuurder, Ingrid ter Woorst overhandigden gisteren het eerste DAW-jaarverslag aan Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Dat deden zij tijdens de vergadering van de Stuurgroep Water (SGW). De minister is voorzitter van deze stuurgroep. Het jaarverslag gaat over de opstartperiode 2014/2015 van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
 

Ook boeren hebben belang bij een beter waterbeheer

Als gebruiker van veel grond en veel watergangen, spelen boeren een grote rol bij het waterbeheer in Nederland. Een echt ‘waterbewustzijn’ is bij veel boeren echter nog lang geen vanzelfsprekendheid. Daarom moet worden gezocht naar maatregelen die zowel voor de waterkwaliteit als de bedrijfsvoering van de boeren gunstig zijn. “Het is een kwestie van zoeken naar de gemene deler,” zegt Alterra-onderzoeker Bas Breman.

Project Afspoeling Beperken wil meer infiltratie water in bodem

Er moet meer water in de grond zakken bij hevige buien. Dat voorkomt afspoelen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Tijdens de open dag van de Rusthoeve, deze woensdag, wil het project 'Afspoeling beperken' dit onder de aandacht brengen. Het project ziet afvoeren van overtollig water naar de sloot via preventief gegraven greppels alleen als een noodmaatregel en wil de infiltratiecapaciteit van de bodem meer gebruiken.

Subsidie voor verbetering waterkwaliteit agrarische gebieden Zuid-Holland

Van 20 juni tot en met 31 augustus kunnen landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. Enkel projecten van 110.000 euro of meer komen voor subsidie in aanmerking. Daarbij mogen ze ook niet leiden tot een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf.

Melkveehouders ontvangen dit najaar overzicht fosfaatrechten

Dit najaar ontvangen alle melkveehouders van RVO.nl een overzicht met het aantal toegekende fosfaatrechten. Het wetsvoorstel fosfaatrechten ligt voor advies bij de Raad van State. Na het zomerreces wordt het behandeld door de Tweede Kamer, tegelijk met het wetsvoorstel Grondgebonden groei.

Emissiebeperking, omdat het moet

Door normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt de regelgeving strenger. Voor telers zijn steeds minder middelen beschikbaar. Een reden om emissiebeperking serieus te nemen.

Brabant wil alle mest gaan verwerken

Provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat alle mest verwerkt gaat worden. Drijfmest mag niet meer onbewerkt worden opgeslagen. Tegelijk wil de provincie een rem zetten op de groei van de veestapel. Dit najaar moet het beleid uitgewerkt zijn en voorgelegd worden aan de Brabantse Staten ter goedkeuring.

Gelderland stelt adviescommissie POP3 in, subsidie Innovatieve Concepten open

De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk heeft op 2 juni de Adviescommissie POP3 Gelderland geïnstalleerd. De commissie adviseert Gedeputeerde Staten over beoordeling van subsidieaanvragen voor projecten die gefinancierd worden uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). De subsidie Innovatieve Concepten is op 1 juni opengesteld.

Water wordt speerpunt binnen project Koeien & Kansen

Het project Koeien & Kansen besteedt al jaren aandacht aan het thema mineralenefficiëntie. Dit gebeurde onder andere in het kader van het verbeteren van de grondwaterkwaliteit. Vanaf 2015 speelt het onderwerp Water een grotere rol binnen het project. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een BedrijfsWaterWijzer. Dit is een handige tool om kansen op het gebied van water en waterbeheer op en rondom het melkveebedrijf in beeld te brengen.

‘Precisie? Wij beginnen er gewoon mee!’

Enkele topBodem-deelnemers uit 1e Exloermond hebben nog veel onbeantwoorde vragen over hoe ze plaatsspecifiek moeten werken. Op basis van vliegtuigbeelden en bodemscans willen ze zelf aan de slag. René Speelman legt graag de boerenervaring van zijn vader naast de mogelijkheden op basis van scans en foto’s.

Pagina's