Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Adviescommissie adviseert Minister verantwoordelijkheden scherper te beleggen

De Adviescommissie water adviseert aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) om in een Nationaal Programma Waterkwaliteit vergaande afspraken te maken over doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden. De minister van IenM moet regie hebben over dat programma. De onder regie van de minister van IenM in gang gezette delta-aanpak waterkwaliteit is een goede stap in de richting van een noodzakelijk nationaal programma om de waterkwaliteit te verbeteren. In het advies doet de Adviescommissie Water (AcW) een aantal aanbevelingen om die aanpak verder in te vullen.

Van Dam pleit voor mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, gaat in Brussel pleiten voor het verlagen van het minimale stikstofgehalte voor erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Dat doet hij na vragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Van Dam ziet zelf meer mogelijkheden om via derogatie mineralenconcentraat als kunstmestvervanger te mogen inzetten.

De Staat van Ons Water is online

Vernieuwende rapportage over het waterbeleid

Vanmorgen (26 mei 2016) heeft minister Schultz van Haegen de website staatvanonswater.nl gelanceerd.

Op staatvanonswater.nl staat informatie over acht aansprekende thema’s van het waterbeleid. Ook wordt gerapporteerd over de uitvoering van het waterbeleid. Tegelijkertijd met de lancering van de site is deze voortgangsrapportage ook op papier aan de Kamer aangeboden.

Wil je meer weten over het waterbeleid? Ga naar www.staatvanonswater.nl .

Van Dam pleit voor Gemeenschappelijk Landbouw- én Voedselbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie moet na 2020 worden omgevormd tot een Gemeenschappelijk Landbouw- én Voedselbeleid. Op de informele raad van Europese landbouwministers op 30 en 31 mei 2016 wil staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de discussie aangaan over de directe inkomenssteun voor boeren. Hij bepleit daarbij een verschuiving naar het realiseren van maatschappelijke opgaven, innovatie en een verbreding van de vergroening naar bijvoorbeeld klimaatdoelen.

Koning bezoekt akkerbouwbedrijf

Koning Willem Alexander en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van Jacob en Adrienne Branderhorst in het Noord-Brabantse Eethen.
De akkerbouwer gaf de koning en de staatssecretaris uitleg over de precisielandbouw die hij op het bedrijf toe past. Met een drone werd de stand van een perceel in beeld gebracht, waarna de koning samen met de akkerbouwer op de trekker stapten om kunstmest te strooien.

Nauwelijks effect bodemverbeteraars na 6 jaar gebruik

Bodem- en structuurverbeteraars hebben nauwelijks effect op opbrengst en bodemkenmerken. Dit blijkt uit zesjarig onderzoek op vijf locaties van Wageningen UR en NMI met een negental verschillende producten. Geen van de onderzochte producten leidde tot significant hogere opbrengsten dan de referentie van kunstmest plus dierlijke mest. In de gemeten bodemkenmerken waren ook geen significante verschillen zichtbaar.

Duurzaam bodembeheer grootfruit

Er bestaan geen integrale strategieën en om de kwaliteit van de bodem als productiefactor en ecosysteemcomponent duurzaam in stand te houden of indien nodig te verbeteren. Bijna alle maatregelen in de boomgaard zijn korte-termijn-maatregelen gericht op alleen de boom en of op de ecosysteemcomponenten grond- en oppervlaktewater.

Duurzaam bodembeheer in de maisteelt

Maisteelt en grasland neemt een aanzienlijk deel van het landbouwareaal in beslag. Maisteelt wordt geassocieerd met diverse duurzaamheidsproblemen en indien grasland wordt gescheurd op de gangbare wijze t.b.v. maisteelt of herinzaai geeft dit ook duurzaamheidsproblemen.

Bodemkwaliteit op dalgrond

Het rendement van de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën staat onder druk. Voor een duurzame toekomst van de akkerbouw in deze regio is verbetering van het (financiële) rendement van de gewassen noodzakelijk. Er zijn echter weinig alternatieve gewassen voorhanden om in het traditionele bouwplan van zetmeelaardappelen (1:2) met graan en suikerbieten in te passen.

Bodemkwaliteit op zand

Op Europees niveau is er een bezorgdheid over de afnemende kwaliteit van de bodem. Duurzaam bodembeheer is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het beleid als oplossingsrichting voor diverse maatschappelijke knelpunten bij behoud van economisch perspectief voor ondernemers. Duurzaam bodemgebruik wordt gezien als de oplossing om bodembedreigingen zoals erosie, bodemverontreiniging, afname van het gehalte aan organische stof en biodiversiteit te voorkomen en op te lossen.

Pagina's