Projectenoverzicht

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

BEE Deals

Meer ruimte voor natuur en ecologie!

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Carbon Farming

Koolstofopslag binnen het landgebruik

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Investeringen Bewust Boeren Rijnland - fase 2

Hoofddoel project

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Back to top