Projectenoverzicht | Page 6 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Beter organisch bemesten voor Beter Water

Samen aan de slag: een schone onderduikerstocht in de NOP

Betere bodemkwaliteit en minder erfemissie

Schoon erf, schone sloot 2018-2019 Zuid-Holland

Terugdringen van erfemissie in de bollenteelt

Plan van Aanpak Schoon erf Noord-Holland

Erfafspoeling terugdringen

Vervolg Erfafspoeling Midden Delfland

Stimuleren tegengaan erfafspoeling

Aanleg 2,5 km natuurvriendelijke oever Slimmenwetering

Toekomstbestendige Slimmenwetering

Monitoringsplan toekomstbestendige polder Lange Weide

Beperken bodemdaling door onderwaterdrainage

Aanvraag aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Brede toepassing hergebruik spuiwater

Zelf meten erfafspoeling

Onderzoek omvang en gevolgen erfafspoeling
Back to top