Projectenoverzicht

Spaarwater 2

Tegengaan verzilting

DAW Zuid-Oost Drenthe

Van bewustwording naar innovatie

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

Proeflocaties onderwaterdrainage Krimpenerwaard

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

Strofilter in de sloot

Terugdringen belasting oppervlaktewater

H-Wodka HW2O Investeringen voor Bodemontlasting (H2$2)

Verlagen bodembelasting door landbouwmachines

H-Wodka HW2O samenwerking duurzame innovaties landbouw (H2$7)

Oprichting samenwerkingsverband

Maisteelt i.r.t. veenweideopgave

Nieuwe technieken om maaivelddaling te beperken

Boeren meten water Waddenkust

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater
Back to top