Projectenoverzicht

Aanvraag aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector

DAW Zuid-Oost Drenthe

Van bewustwording naar innovatie

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden

Reductie stikstofverliezen veenweidebedrijven

Spaarwater 2

Tegengaan verzilting

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Proeflocaties onderwaterdrainage Krimpenerwaard

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

Waardenetwerk Niet kerende grondbewerking in zomergraan 2017 - 2018

Praktische oplossingen voor NKG

Strofilter in de sloot

Terugdringen belasting oppervlaktewater

Innovatieadvies Bokashi geitenmest inclusief bemestingsproeven

Netwerk
Back to top