Projectenoverzicht | Page 8 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Proeflocaties onderwaterdrainage Krimpenerwaard

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

Boeren meten water

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater

Maisteelt i.r.t. veenweideopgave

Nieuwe technieken om maaivelddaling te beperken

Samenwerken aan Bodem en Water

Landbouwportaal Noord-Holland

DAW Boskoop - kennis en innovatie

Minder middelen en nutriënten

Aanleg natuurvriendelijke oevers in kader van KRW-opgave

Duurzaam Bodembeheer verdienmodellen

Onderzoek naar verdienmodellen

Aanpak perceelsemmissie akkerbouw 2017-2020

Maatregelen om emissie terug te dringen

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Demoproject maisteelt met minder uitspoeling
Back to top