Projectenoverzicht

H-Wodka HW2O Investeringen voor Bodemontlasting (H2$2)

Verlagen bodembelasting door landbouwmachines

H-Wodka HW2O samenwerking duurzame innovaties landbouw (H2$7)

Oprichting samenwerkingsverband

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

Maisteelt i.r.t. veenweideopgave

Nieuwe technieken om maaivelddaling te beperken

Boeren meten water

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Demoproject maisteelt met minder uitspoeling

Samenwerken aan Bodem en Water

Landbouwportaal Noord-Holland

DAW Boskoop - kennis en innovatie

Minder middelen en nutriënten

Aanpak perceelsemmissie akkerbouw 2017-2020

Maatregelen om emissie terug te dringen

Aanleg natuurvriendelijke oevers in kader van KRW-opgave

Back to top