Projectenoverzicht

Natuurvriendelijke oevers pilot Commandeurshof

Uitvoering beheerpakketten Anlb

Werken aan kwantiteits- en kwaliteitsdoelen zoetwater in Drenthe en Fryslan, 2018

Water via druppeltoediening

DuurSaam Glashelder (Hunze en Aa′s)

Vermindering emissies door glastuinbouwbedrijven

Greendeal: biomassa, fermenteren, groenstations

Meer organisch stof en bodemleven

Pakket duurzaam bodembeheer

Beloning voor bodemkwaliteit

Extra waterberging Alm en Biesbosch

Maatregelen om wateroverlast te beperken

DAW Hollandse Delta: Missie erfemissie GBM

Minder erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen

Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide (Stichting RGW iom HDSR, VIC, en gemte Bodegraven-Reeuwijk)

Pilot voor onderwaterdrainage

Beperking piek-emissies GBM naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland – implementatie fysieke maatregelen

Schoner oppervlakte water in Zeeland

Kennisoverdracht DAW Westelijk Rijnland en Gouwe Wiericke

Kringlooplandbouw, emissie en onderwaterdrainage
Back to top