Projectenoverzicht

Strofilter in de sloot

Terugdringen belasting oppervlaktewater

Proeflocaties onderwaterdrainage Krimpenerwaard

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

Maisteelt i.r.t. veenweideopgave

Nieuwe technieken om maaivelddaling te beperken

Boeren meten water Waddenkust

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater

Waardenetwerk Niet kerende grondbewerking in zomergraan 2017 - 2018

Praktische oplossingen voor NKG

Innovatieadvies Bokashi geitenmest inclusief bemestingsproeven

Netwerk

Samenwerken aan Bodem en Water

Landbouwportaal Noord-Holland

DAW Boskoop - kennis en innovatie

Minder middelen en nutriënten

Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen

Een weerbaarder Zeeuws-Vlaanderen
Back to top