Projectenoverzicht | Page 9 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

VVT Reusel-De Mierden: EHS, KRW, landbouw

Kavelruil voor landbouw, water én natuur

Deltadrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomst-bestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen

Een weerbaarder Zeeuws-Vlaanderen

Natuurvriendelijke oevers pilot Commandeurshof

Uitvoering beheerpakketten Anlb

Werken aan kwantiteits- en kwaliteitsdoelen zoetwater in Drenthe en Fryslan, 2017

Water via druppeltoediening

Greendeal: biomassa, fermenteren, groenstations

Meer organisch stof en bodemleven

Pakket duurzaam bodembeheer

Beloning voor bodemkwaliteit

DuurSaam Glashelder (Hunze en Aa′s)

Vermindering emissies door glastuinbouwbedrijven

Extra waterberging Alm en Biesbosch

Maatregelen om wateroverlast te beperken

Beperking piek-emissies GBM naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland – implementatie fysieke maatregelen

Schoner oppervlakte water in Zeeland

DAW Hollandse Delta: Missie erfemissie GBM

Minder erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen
Back to top