Alle projecten uit de projectenlijst

Alle projecten uit de projectenlijst

Alle projecten uit de projectenlijst

 

Hieronder vindt u een overzicht van rapporten die in het kader van dit project zijn geinventariseerd

Project  
Covergisting
 
Veevoer

Dierlijke mest

Bodem en Bemesting

 
Stalsystemen

Keten en consument

Klimaat en koeien in Overijssel    X    X    
Zien is geloven - een praktijkproject    X  X  X    
Cowfortable (1): ambities en internationale verkenning,vrijloopstallen voor melkvee          X  
Emissiereductie van broeikasgassen in open teelten, ontwikkeling van een klimaatmodule voor het milieuschema Plantaardige Producten        X    
Melkveehouderij, bron van duurzame energie, Energy dairy 2025  X  X  X    X  
Cowmunity;zoektocht naar grensverleggende melkveehouderij in Nederland          X  
Cowfortable 3: Grensverleggend huisvesten van melkvee            X  
Naar een energieneutrale zuivelketen; groengas op het aardgasnet  X          
Naar een energieneutrale zuivelketen; Drie verkenningen in de praktijk  X      X    
Klimaatneutrale stal          X  
Realisatie van mestvergisting op De Marke  X    X      
Innovatieprogramma emissiearm veevoer voor herkauwers    X        
Strategische verkenning covergisting van mest  X          
Koeien en kansen vernieuwd          X  
Effectief selecteren voor voerefficiëntie met nieuwe genetische merkers    X        
Op weg naar een duurzame veehouderij; Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010    X  X  X  X  
Monitoring Integraal duurzame stallen; Achtergronddocument          X  
Omzetting van methaan uit mestopslagen als verbrandingslucht.      X      
Afbraak afgassen mestopslagen in weidegrond      X      
Reductieopties voor ammoniak- en methaanemissie uit huisvesting voor melkvee          X  
Methaan en lachgas emissies bij opslag en behandeling van dierlijke mest, 1990 - 2003      X      
Kosteneffectieve vermindering van de methaanuitstoot door de melkveehouderij    X        
Effecten van type en toedieningsvorm N-kunstmeststoffen op gewas- en eiwitproductie/- kwaliteit        X    
bodems voor vrijloopstallen, fase 2A (aanvullend onderzoek)          X  
Bodem voor vrijloopstallen, fase 2          X  
Relatie eigenschappen maiscelwanden en fermentatiekarakteristieken in de pens van herkauwers    X        
Effectief selecteren voor voerefficiënte met nieuwe genetische merkers     X        
Onderzoek mogelijkheden via voeding methaan- en ammoniakemissie te verminderen aantal praktijkbedrijven in de buurt van Wanroij    X        
Landbouw en klimaat in Drenthe    X  X  X    
Landbouw en Klimaat Fryslân  X  X  X  X    
Landbouw en Klimaat Groningen  X  X  X  X    
Landbouw en Klimaat Noord-Brabant  X  X  X  X  X  
Landbouw en Klimaat Utrecht  X    X  X    
Toepassing van afgas mestopslagen als verbrandingslucht      X      
Methaanreductie uit openmestopslag door beluchting        X      
Reductie uit dierlijke mest door toepassing Bos Aeromix Systeem  X    X      
Biofilters voor reductie van methaanemissie uit buitenopslag      X      
Melken voor het klimaat - Op zoek naar een klimaatvriendelijke melkveehouderij in de Alblasserwaard  X  X  X  X    
Emissies bij aanwending van vergiste mest - Een verkenning van internationale literatuur -  X      X    
Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw  X  X    X    
Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen  X    X  X    
Klimaatlat    X  X  X  X  X
Monitoring mestvergisting in de provincie Fryslan  X    X  X    
Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg    X  X  X    
Covergisting van gewasresten  X    X  X    
Methaan te lijf via voer    X        
Onderwaterdrainage Keulervaart        X    
Haal meer uit gras        X    
Duurzaam bodembeheer op melkveehouderijbedrijven in de Gelderse Vallei, Utrecht Oost en Eemland        X    
Landbouw en klimaat Zeeland  X  X  X  X  X  
Prestaties, potenties en ambities; Quickscan landbouw en klimaat  X  X  X  X  X  
Bundeling van de resultaten van de mestvergistingsprojecten van de ROB-subsidieregeling  X          
Boeren en Klimaat Gelderland  X  X  X  X  X  
Innovatieve graswand          X   
Koeien en Kansen  X  X  X  X  X  X
Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding      X      
Effecten van extensivering van de melkveehouderij op de emissies van broeikasgassen       X  X    
Voorstudie toolbox veenweide en reductie broeikasgassen        X    
Pilots mineralenconcentraat      X  X    
Met genomica naar hoge voerefficientie, lage methaanemiddie en verbeterde stikstofefficientie    X        
Innovatieprogramma emissiearm veevoer herkauwers    X        
             
Landbouw en klimaat Gelderland  X  X  X  X    
Kringloopkompas        X    
Carbon Banking        X    
Business to business biogasketen  X          
Beschrijving van een toekomstgerichte manier van melkvee houden „de vrije keuze‟          X  
Onderzoek naar diervoeders in relatie met emissie    X        
Boerenklimaat  X  X  X  X  X  X
AgriModem      X      
Warmte voor streekziekenhuis  X          
Platform verduurzaming voedsel            X
Routekaart naar een energieneutrale voedselketen            X 
Onderzoek mestvergistinginstallaties Zuid-Holland  X          
Onderzoek rantsoensamenstelling koe    X        
Methaanreductie Veevoer    X        
Biogasinstallatie Ekodorp  X          

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top