Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland

Duurzame bedrijfsontwikkeling open teelten

Door middel van bewustwording, voorlichting en kennisontwikkeling van ondernemers draagt dit project bij aan duurzame bedrijfsontwikkeling van de open teelten, voor wat betreft erf- en perceelemissies van gewasbeschermingsmiddelen. Dit gaat hand in hand met het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor schoon en ecologisch gezond water.

De waterschappen Hollands Noorderkwartier; Amstel, Gooi en Vecht; en Rijnland vormen samen het Kernteam ′samenwerken aan bodem en water′. Met de Provincie Noord Holland, LTO Noord en de collectieven wordt gezocht naar praktische en/of inventieve oplossingen die zowel voor boeren als het waterschap en de provincie winst opleveren. Op deze manier moet worden voldaan aan de minimale kwaliteitseisen voor oppervlaktewater.

Vier elementen

Het programma bestaat uit 4 elementen:
1. Ondernemers informeren over de problematiek en de aanpak op bedrijfsniveau;
2. Individueel of collectief aan de slag met een coach aan de slag om te bepalen welke effectieve maatregelen genomen kunnen worden.
3. Ondernemers vragen via de Landbouwportaal Noord-Holland subsidie aan voor te nemen maatregelen en voeren deze uit;
4. Evaluatie van het proces en de genomen maatregelen door de ondernemers.
Doel is dat in de projectperiode 100 bedrijven een coaching bezoek op dit thema hebben gehad en een subsidieaanvraag voor maatregelen hebben ingediend.

Aanpak emissies gewasbeschermingsmiddelen open teelten: Het verminderen van de erf- en perceelemissies in de open teelten in Noord-Holland
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, HHRS Hollands Noorderkwartier, HHRS van Rijnland
Looptijd:
1 mei 2018 - 30 april 2019
Provincie:
Noord-Holland
Initiatief van:
Kernteam bodem en water / Landbouwportaal Noord-Holland
Betrokken partijen:
KAVB, Provincie Noord-Holland, HHNK, HHR, AGV, LTO-Noord

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top