Academie ter vermindering van perceelemissies

Academie ter vermindering van perceelemissies

Perceelsemissies van mineralen beperken.

- DIT PROJECT IS AFGEROND - In dit project richten we ons op de emissiebeperking van meststoffen in de akkerbouw, vollegrondstuinbouw en klein fruit. Dit doen we door middel van kennisuitwisseling, kennisoverdracht en demonstraties van nieuwe kennis en technologie, zodat u er vervolgens mee er mee aan de slag kunt gaan. Zien doet geloven!!

In dit project zullen we innovaties en de toepassing ervan bevorderen met betrekking tot maatregelen, die leiden tot een geringer grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, minder emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht, grond- of oppervlaktewater.

Bijeenkomsten en demonstraties

We zullen drie studiegroepen formeren; één groep houtig kleinfruit, één groep akkerbouwers klei en één groep akkerbouwers zand. Per groep worden jaarlijks 3 groepsbijeenkomsten/trainingen georganiseerd.
Er zijn ook andere activiteiten, waarbij naast telers ook de andere belanghebbenden worden uitgenodigd. Het gaat om themabijeenkomsten cq. trainingen (verdieping van een specifiek onderwerp zoals bijv. Bodemverdichting) en demonstraties (specifieke technieken in het veld tonen zoals bv. recirculatiesystemen). Ook worden er workshops georganiseerd (interactief met een groep telers een onderwerp uitdiepen bv als het gaat om slim bemesten) en u kunt deelnemen aan excursies (bezoeken specifieke objecten bij andere telers bv buiten de provincie of buiten de eigen sector).

Academie ter vermindering van perceelemissies
Contactpersoon:
Jacob Dogterom
Delphy
Wim van der Hulst
Waterschap AA en Maas
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Startdatum 1e kwartaal 2019 - Einddatum: augustus 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Delphy
Betrokken partijen:
Waterschappen, experts van de WUR, PPO, CLM.
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top