Agrarisch waterbeheer

In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan door klimaatverandering en bodemdaling. Het gevolg?  Er ontstaan meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Het water- en bodemsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het waterbeleid kruipt steeds meer ‘het land op’. Er wordt op het land ruimte gezocht voor het vasthouden van water in perioden van veel neerslag, zodat we daar in droge perioden ons voordeel mee kunnen doen.  Ook de waterkwaliteit, zowel van het grondwater als van het oppervlaktewater, is nog niet op orde. Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komen op een aantal plaatsen nog in te hoge concentraties voor.

U als agrarisch ondernemer herkent dit vast allemaal wel. Water is immers van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering, dat weet u zelf maar al te goed. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. En uiteraard moet het water van goede kwaliteit zijn. Daar heeft u als agrarisch ondernemer zelf ook invloed op, bijvoorbeeld door meer duurzaam te produceren en uw bedrijf optimaal op de toekomst voor te bereiden. Door een goede samenwerking met het waterschap kunt u dit bereiken!
Wat kunt u samen met uw waterschap doen? Een paar voorbeelden:

 • Inrichtingsmaatregelen in het watersysteem nemen
  Deze maatregelen helpen bij wateroverlast en watertekorten. Meer berging en volume leidt tot langer vasthouden en beschikbaarheid van water, maar ook meer verdunning en afbraak van schadelijke stoffen.
 • Natte tot droge bufferstroken en natuurvriendelijke oevers
  Deze helpen bij een vermindering van emissies van schadelijke stoffen maar leiden ook tot verhoging van de ecologie en biodiversiteit. Bijkomend voordeel van biodiversiteit is dat in de bufferstrook natuurlijke vijanden voorkomen die bijdragen aan de natuurlijke plaagbestrijding in de gewassen. Op deze manier zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.
 • Precisielandbouw toepassen
  Technieken  en machines inzetten die er voor zorgen dat de mestgift wordt afgestemd op de behoefte van het gewas. Nu de gebruiksnormen worden aangescherpt, is het nog belangrijker om gerichter te bemesten. Dit geldt ook voor gewasbeschermingsmiddelen. Specifiek inzetten op de ziekten en plagen in het gewas levert al veel op.
 • Inzet zuiveringstechnieken voor erf en percelen
  Het is van belang om spoeling van het erf tegen te gaan en afvalwaterstromen te zuiveren. Bij percelen gaat het om zuiveringsgreppels, moeras- en helofytenfilters maar ook om technische voorzieningen aan de drainagebuizen of aan het lozingspunt.
 • Maatregelen om de bodemstructuur te verbeteren
  Deze voorkomen dat stoffen uitspoelen en zorgen dat water met de mineralen weer langer beschikbaar zijn voor het gewas.

Lees meer

Back to top