Beperking oppervlakkige afspoeling akkerbouwpercelen Zeeland

Beperking oppervlakkige afspoeling akkerbouwpercelen Zeeland

Minder afspoeling nutriënten en middelen

Bij hevige buien spoelen gronddeeltjes makkelijk weg. Hieraan zitten meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen vast, en die komen zo in de watergangen terecht. Met bepaalde maatregelen kunnen boeren en loonwerkers deze afspoeling tegengaan en helpen de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Op open dagen en studiedagen zijn ongeveer 150 agrariërs bewust gemaakt van de gevolgen van afspoeling. Door ook praktische maatregelen te demonstreren, hebben ze meteen kunnen zien wat er gedaan kan worden om afspoeling te verminderen bij verschillende teelten. Hiervoor is een proefperceel aangelegd op de proefboerderij De Rusthoeve op Colijnsplaat.

Met verschillende maatregelen kunnen agrariërs de afspoeling verminderen. Denk aan frezen met de tand, aanleg van bufferstrips en inundatiegreppels, drempels tussen aardappelruggen, en verticale drainage. Hierdoor wordt het oppervlaktewater niet alleen minder vervuild, maar is er ook minder piekbelasting na hevige regenbuien. Door klimaatsverandering komen stortbuien steeds vaker voor. Als boeren helpen om deze neerslag deels op de landbouwpercelen te houden, ontstaat er minder wateroverlast en hoeft er minder landbouwgrond opgeofferd te worden voor waterberging.

Beperking oppervlakkige afspoeling akkerbouwpercelen Zeeland
Contactpersoon:
Rien Klippel
Waterschap Scheldestromen
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
2016 -2017
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Delphy, ZAJK
Betrokken partijen:
ZLTO, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, ZMf, Cumela, Nefyto

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top