Beperking piek-emissie naar oppervlaktewater vanuit landbouw in Zeeland

Beperking piek-emissie naar oppervlaktewater vanuit landbouw in Zeeland

Schoner oppervlakte water in Zeeland

Op dit moment wordt de chemische waterkwaliteit in Zeeland het meest beïnvloed door gewasbeschermingsmiddelen. Met het project Schoon Water voor Zeeland wordt inmiddels grootschalig gewerkt aan de vermindering van emissies vanaf het teeltperceel. Het project gaat voornamelijk om het verminderen van de erfemissies bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten.

Dit project is vooral gericht op de akkerbouw en fruitteelt in Zeeland. Dit, omdat dit de grootste grondgebruikers zijn met de meeste invloed op het oppervlaktewater. Het gaat in Zeeland om 2400 akkerbouwbedrijven (85.000 ha) en 390 fruitteeltbedrijven (4800 ha). Doel is om een grote stap te maken in de vermindering van de piekbelasting van gewasbeschermingsmiddelen.

Fysieke investeringen

De maatregelen betreffen de aanleg van (verharde) was- en vulplekken, inwendige reinigingssystemen en installaties om resten duurzaam te verwerken (o.a. fytobakken). In dit project worden er 37 installaties gerealiseerd. Het doel is dat er uiteindelijk meer akkerbouwers en fruittelers daadwerkelijk investeringen doen op hun bedrijf en een of meerdere maatregelen treffen. Door middel van communicatie wordt overigens een groter aantal ondernemers bereikt; ook in andere agrarische sectoren.

Beperking piek-emissie naar oppervlaktewater vanuit landbouw in Zeeland
Contactpersoon:
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
september 2018, looptijd maximaal 3 jaar
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Samenwerkingsverband van 37 deelnemers
Betrokken partijen:
Proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat (penvoerder), ZLTO, WS Scheldestromen
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top