Bodem-UP (Brabant breed)

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak

Met dit project richten we ons op een stimuleringsaanpak middels kennisoverdracht. We willen de bodemkwaliteit bij 800 grondgebruikers gaan verbeteren met als nevendoel het verbeteren van de waterkwaliteit van zowel grond-als oppervlaktewater ten aanzien van nutriënten.

Elke deelnemer maakt een concreet Bodem UitvoeringsPlan voor tenminste één van zijn percelen. De agrarisch ondernemer wordt gedurende een periode van 3 jaar door een adviseur begeleid in de uitvoering van dit UitvoeringsPlan. Gedurende het jaar worden er steeds aan aantal contactmomenten gepland.

Minder emissie

De aangeboden kennis zal bijdragen aan een verbetering van de bodem- kwaliteit (zowel chemisch, fysisch als biologisch), een geringer grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, minder emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, grond- en oppervlaktewater. Wanneer dit traject wordt doorlopen voor één perceel, kunnen de ervaringen en leerpunten worden meegenomen in het management van de andere percelen binnen de bedrijfsvoering. De kennisoverdracht vindt plaats in klein groepsverband door bij de ondernemer aan de keukentafel aan te schuiven, en de ondernemer zijn/haar buren te laten uitnodigen bij het gesprek. Ondernemers kunnen van elkaar leren, en elkaar aanspreken en inspireren.

Bodem-UP (Brabant breed)
Contactpersoon:
Peter Ramakers
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
1-10-2018 - 30-09-2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top