Bodem-UP (Grondwaterbeschermingsgebieden)

Bodem-UP (Grondwaterbeschermingsgebieden)

Stimuleringsaanpak

De kernboodschap die we willen verkondigen naar de agrarische ondernemers toe is dat er meer gewasopbrengst is te behalen door efficiënter om te gaan met nutriënten en grondstoffen. Er zullen ongeveer 180 agrarische ondernemers betrokken worden, die grond in gebruik hebben in het grondwaterbeschermingsgebied van 8 kwetsbare drinkwaterwinningen.

De boeren worden bijgepraat over welke mogelijkheden ze hebben om beter met nutriënten en de bodem om te gaan. De aangeboden kennis en demonstraties dragen bij aan een efficiënter nutriënten- en grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, een betere bodemkwaliteit. De BemestingsWijzer dient bij de adviesgesprekken steeds als uitgangspunt.

Minder emissie

Hierdoor ontstaat een positief effect op de waterkwaliteit (minder nitraat en fosfaat), veelal in combinatie met een besparing op bijvoorbeeld kunstmestkosten. Dit leidt vervolgens tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Er is dus milieuwinst te realiseren in combinatie met het behalen van verantwoorde bedrijfseconomische resultaten.

Bodem-UP (Grondwaterbeschermingsgebieden)
Contactpersoon:
Peter Ramakers
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem, Grondwaterbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
medio 2018 - eind 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Provincie Noord-Brabant en Brabant Water
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top