Bodempaspoort

Bodempaspoort

Goede bodemkwaliteit bij kortdurende pacht

Percelen worden steeds vaker kortdurend verpacht aan wisselende agrariërs. Door de korte gebruiksduur worden deze boeren en tuinders niet gemotiveerd om de bodemkwaliteit op peil te houden. Het Bodempaspoort brengt hier verandering in.

Het Bodempaspoort is een online applicatie waarin je gegevens over de bodemkwaliteit op perceelsniveau kunt opslaan. Denk aan gegevens over de bodemchemie en bodemopbouw, maar ook wat voor teeltmaatregelen zijn toegepast, en wat voor gewassen er hebben gestaan. Er zijn nu 55 boeren die het bodempaspoort hebben ingevuld, verspreid over heel Noord-Brabant en Zeeland.

Robuuste bodem

Als een gebruikers weinig aandacht hebben voor bodemkwaliteit, dan leidt dit op termijn tot verarming en het uitmijnen van de grond, en het verlies van bodemstructuur. De gewassen worden daardoor kwetsbaarder. Dat brengt voor de boer het risico met zich mee van een mislukte oogst, en er zijn meer kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een robuuste bodem zorgt dat een gewas minder snel last heeft van teveel of te weinig water, beter bestand is tegen ziekten en plagen, en dat nutriënten minder snel uitspoelen.

Bodempaspoort
Contactpersoon:
Mary Fiers
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2016 - 2018
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, HAS Kennistransfer, Boer en Bunder, Louis Bolk Instituut, GOB provincie Noord-Brabant

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top