Bodemverdichting Groningen

Bodemverdichting Groningen

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting

Bodemverdichting van de ondergrond is een probleem in de landbouw. Ongeveer 45% van de oppervlakte in Nederland en zelfs een hoger percentage in de noordelijke provincies is in grotere of kleinere mate verdicht.

Het project Bodemverdichting Groningen richt zich op het bereiken van de agrarisch ondernemer via de loonwerker, zodat zij gezamenlijk de problematiek omtrent de verdichting van de bodem kunnen aanpakken.

Voor de uitvoering van het project zijn drie pilotgroepen opgezet, bestaande uit 1 loonwerker en 2 agrarische ondernemers per groep. De desbetreffende loonwerker heeft zijn werkzaamheden gericht op het voorkomen en oplossen van bodemverdichting. Via de pilotgroepen is beoogd om verspreid over de provincie een grote groep loonbedrijven en agrarische ondernemers te bereiken. Deze doelgroep wordt bij het project betrokken via boerenexperimenten en bijeenkomsten zoals demo- en kennisdagen. Tezamen met een deskstudie zijn de boerenexperimenten input voor het opstellen van een checklist, die de samenwerking tussen loonwerkers en agrariërs aangaande het opheffen en voorkomen van bodemverdichting moet ondersteunen. De checklist wordt ingezet wanneer de loonwerker met de agrariër om tafel gaat om het bouwplan te bespreken.

Interactie boer-loonwerker

Om de samenwerking tussen loonwerkers en agrariërs na de projectlooptijd optimaal toe te kunnen passen, is een projectevaluatie met terugkoppelingsgesprekken tussen deelnemende loonwerkers en agrariërs belangrijk. Hieruit moet blijken of er nog behoefte is om de interactie en kennisverrijking te verbeteren en om eventueel de checklist aan te vullen. Op die manier is de toepassing van de gedeelde kennis en ervaringen op gebied van bodemverdichting na afloop van het project gewaarborgd.

Beoogd is om met dit project ca. 60 loonbedrijven en 180 agrarisch ondernemers binnen de provincie Groningen te bereiken en te starten in januari 2020.

Voor meer informatie over het project Bodemverdichting Groningen kunt u contact opnemen met projectleider Dirk Johan Feenstra.

Bodemverdichting Groningen
Contactpersoon:
Sjoerd van der Meulen
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2020 - 2021
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
LTO Noord, Van Hall Larenstein, CUMELA Nederland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top