Boeren met Toekomst in Polder Aarlanderveen

Boeren met Toekomst in Polder Aarlanderveen

Samen werken aan de volhoudbaarheid van landbouw

In de veenpolders rond de Nieuwkoopse Plassen (N2000-gebied) en omgeving spelen diverse maatschappelijke en gebiedsopgaven. Agrarisch ondernemers willen een duurzaam perspectief voor de toekomst van hun bedrijf. Doel is het activeren van agrariërs op deze thema′s, hand in hand met het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Om dit voor elkaar te krijgen, wordt ingezet op een integraal gebiedsproces. Eén op één keukentafelgesprekken vormen de basis met ca 10 – 15 agrariërs. In de gesprekken zullen de wensen/mogelijkheden van ondernemers worden opgehaald. Daarnaast bieden gesprekken met overige stakeholders zoals Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Alphen aan de Rijn, Provincie Zuid-Holland inzicht in de overheidsdoelen voor 2030.

Resultaten

Boeren en overheden hebben een zoveel mogelijk gedeelde visie op de toekomst van de Polder Aarlanderveen. Dit is verwoord in een door het gebied gedragen Plan van Aanpak 2020-2030. Hierin staan doelen en ambities, procesafspraken, monitoringsaanpak en gecoördineerde inzet van maatregelen/instrumenten/middelen van verschillende overheden. Bedrijven krijgen de kans reeds concreet enkelemaatregelen uit te voeren uit voorgenoemd Plan van Aanpak, al dan niet financieel ondersteund vanuit het project. Ook worden leerervaringen volgens de methode ′lerend evalueren′ uit de integrale gebiedsaanpak bruikbaar gepresenteerd voor andere gebieden alsmede do′s en dont′s van het proces om kringlopen in de agrarische bedrijfsvoering te verbeteren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland.

Boeren met Toekomst in Polder Aarlanderveen
Contactpersoon:
Andries Middag
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS van Rijnland
Looptijd:
01-01-2021 - 31-12-2023
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Pzh, HHRS van Rijnland, gemte Alphen ad Rijn, agrariërs Polder Aarlanderveen, LTO Noord afdeling Alphen-Nieuwkoop, Agrarisch Collectief Rijn & Gouwe Wiericke

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top