Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide

Meer inzicht in grondwaterstanden

Doelstelling van het project is dat er kennis wordt opgedaan over de relatie tussen slootpeilbeheer, verloop van grondwaterstanden, en in sommige gevallen ook bodemvochtgehaltes, bodemkarakteristieken en meteorologische omstandigheden. Doel is ook om meer inzicht te krijgen in de sturingsmogelijkheden van het grondwater: welke maatregelen beïnvloeden het grondwater meer, welke minder.

Met 125 betrokken boeren stellen de projectpartners een meetplan op. Er wordt gemeten met peilstokken met sensoren, die het slootwater- of het grondwaterpeil meten en soms ook het bodemvochtgehalte.

De deelnemende boeren bekijken in studiegroepverband de metingen en bespreken de resultaten. Daarnaast wordt verkend welke maatregelen het grondwaterpeil beïnvloeden. Via de metingen worden de effecten gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Ander beheer

Boeren en waterschap gaan samen kennis opbouwen door te meten en te delen. Doordat boeren en waterschap samen meten, de data volgen en door kennissessies de relatie leren begrijpen tussen het watersysteem en het hydrologisch gedrag van de bodem, kunnen ze samen initiatieven ontwikkelen voor een ander beheer.
Het in de praktijk brengen van dit beheer via boerenexperimenten met de kenniscyclus van meten, volgen, begrijpen, duiden en aanpassen helpt in de discussie over landbouwkundige gebruiksmogelijkheden. Hiermee ontstaat een grotere bereidheid om handelingen uit te voeren die ten goede komen aan het behoud van het veen, waarmee ook CO2-emissie wordt beperkt.

Boeren meten water – meetnetwerk veenweide
Contactpersoon:
Gerhard Noordhof
LTO Noord
Thema:
Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
1 januari 2020 tot en met 31 december 2022
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
Acacia Water, LTO Noord, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top