Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Fryslân

Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Fryslân

In de kustzone van Noord-Nederland is sprake van verzilting. Landbouw is in deze regio mogelijk door een zoetwaterlens. Deze zoetwaterlens staat daar letterlijk en figuurlijk onder druk. Boeren en waterbeheerders willen in deze regio graag meer inzicht krijgen in het grond- en oppervlaktewater. De boeren verrichten metingen op hun land en deze informatie geeft een beter beeld van de zoet-zoutsituatie in percelen en sloten. In Fryslan lopen op dit moment 2 pilotprojecten.

Holwerd aan Zee (Wetterskip Fryslân)
Bij Holwerd moet een kunstmatige doorbraak in de zeedijk de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland herstellen. Dat levert economische kansen op voor dorp en regio, en ecologische kansen voor kwelders, wadvogels en vissen. Voorafgaand aan de doorbraak helpt Boeren Meten Water bij monitoring van de huidige zoet-zoutsituatie in het gebied. Zodoende worden bij een doorbraak mogelijke effecten van het zoute water inzichtelijk.

Franekeradeel (Wetterskip Fryslân)
Franekeradeel kampt met een situatie waarbij het grondwater onder veel landbouwpercelen en het oppervlaktewater in sloten en vaarten zout is en mogelijk zouter wordt, mogelijk door klimaatverandering en bodemdaling. In het kader van het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen zullen (herstel)maatregelen worden uitgevoerd. Eén van de mogelijkheden is om via speciale drainage de beschikbaarheid van zoet water in landbouwpercelen te behouden/vergroten.

Bij het project Boeren Meten water zijn 25 agrarische bedrijven betrokken. Mocht u meer willen weten van dit project, dan kunt u contact opnemen met Bouwe Bakker.

Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Fryslân
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Acacia Water, Hogeschool van Hall Larenstein, SPNA
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top