Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Groningen

Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Groningen

In de kustzone van Noord-Nederland is sprake van verzilting. Landbouw is in deze regio mogelijk door een zoetwaterlens. Deze zoetwaterlens staat daar letterlijk en figuurlijk onder druk. Boeren en waterbeheerders willen in deze regio graag meer inzicht krijgen in het grond- en oppervlaktewater. De boeren verrichten metingen op hun land en deze informatie geeft een beter beeld van de zoet zout situatie in percelen en sloten. In Groningen lopen op dit moment 3 pilotprojecten.

Negenboerenpolder (Groningen, Noorderzijlvest)
De Negenboerenpolder is gelegen aan het uiteinde van het wateraanvoersysteem van het waterschap. Dit maakt het lastig om water van voldoende kwaliteit aan te voeren voor beregening. Daarnaast maakt de ligging aan de zeedijk dat sommige sloten in de polder onderhevig zijn aan directe zoute kwel. Anti-verziltingsdrainage is reeds succesvol toegepast op een perceel in de polder. Het gebiedsproces in dit gebied richt zich op het in kaart brengen van de mogelijkheden om verzilting tegen te gaan op andere percelen en samen met het waterschap te kijken naar optimalisatie van de wateraanvoer.

Lauwersmeer (Groningen, Noorderzijlvest)
Boeren Meten Water sluit in dit gebied aan op het programma ′Zoet op Zout – boeren met zoete en zoute stromen′. Insteek is het vergroten van kennis van waterpeilen en chloride in sloten en op akkers, uitgevoerd door en voor agrariërs.

Bij het project Boeren Meten water zijn 25 agrarische bedrijven betrokken. Mocht u meer willen weten van dit project, dan kunt u contact opnemen met Bouwe Bakker.

Boeren meten Water: Hoe gaan we om met verzilting? Groningen
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
1-1-2020 - 31-12-2023
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Acacia Water, Hogeschool van Hall Larenstein, SPNA
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Projectkaart

Back to top