Boeren meten water Noord Nederland

Boeren meten water Noord Nederland

Informatieplatform van grond- en oppervlaktewater

In Noord-Nederland is sprake van bodemdaling (veelal van veenbodems) en in de kustzone is sprake van verzilting. Samen met boeren en waterbeheerders willen we in deze regio graag meer inzicht krijgen in het grond- en oppervlaktewater.

We gaan een breed meetnet opzetten in Friesland en Groningen, waarbij boeren zelf samen met waterbeheerders meten en informatie verzamelen. Hierbij wordt een innovatief (grond)watermeetinstrument ingezet. Deze informatie helpt ons een beter beeld te vormen van de bodem(vocht) situatie en zoet-zout situatie in percelen en sloten.

Boeren leveren op deze manier een eigen bijdrage om de huidige hydrologische situatie in kaart te brengen en van effecten van genomen maatregelen, van zeespiegelstijging en bodemdaling, mede als gevolg van gas- en zoutwinning. De inzet van boeren helpt om de meetinstrumenten door te ontwikkelen. Bovendien helpen bijeenkomsten tussen boeren en waterbeheerders bij het vergroten van begrip voor elkaar, het optimaliseren van landbouwadvies en het nemen van maatregelen om bodemdaling en verzilting tegen te gaan.

Boeren meten water Noord Nederland
Contactpersoon:
Judith Landheer
Acacia Water
Froukje van der Molen
Projecten LTO Noord
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân
Provincie:
Friesland, Groningen
Initiatief van:
LTO Noord en Acacia Water
Betrokken partijen:
TWTG, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top