Boeren voor drinkwater

Boeren voor drinkwater

De grondwaterkwaliteit moet verbeteren om schoon drinkwater veilig te stellen. Het verminderen van de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste uitdagingen voor de landbouw in de kwetsbare waterwingebieden. In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat.

Naast individuele begeleiding zijn er ook groepsbijeenkomsten. Ieder jaar wordt een inhoudelijk programma opgesteld, waarmee ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en verdere verfijning bemesting en voeding. Sinds dit jaar werken we hierbij samen met het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO).

Resultaten

Het project moet leiden tot een nitraatgehalte in bovenste grondwater van maximaal 50 mg NO3/L. Daarnaast mag het gehalte resten van gewasbeschermingsmiddelen in het bovenste grondwater maximaal 0,5 µg/l bedragen. Op bedrijfsniveau willen we een maximaal N-bodemoverschot in de KringloopWijzer van maximaal 100 kg N/ha. Het bedrijfsresultaat kan verbeteren door een efficiënter gebruik van mineral. Deelnemers hebben een ′grondwaterbewuste bedrijfsvoering′ op en rond de bedrijven.

Zie ook https://www.boerenvoordrinkwater.nl/

Boeren voor drinkwater
Contactpersoon:
Hendry van Ittersum
Stimuland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Grondwaterbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
Start vanaf 2011
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
Provincie Overijssel
Betrokken partijen:
RHDHV, WUR, Countus, Stimuland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top