Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter

Boeren hebben een oplossing

In het project "Brabant Bemest Beter" gaan boeren, tuinders, loonwerkers, toeleverende bedrijven en hun adviseurs, kennisinstellingen en mestverwerkers samen aan de slag met bemesting. Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit.

De toepassing van de juiste samenstelling van dierlijk mest op het juiste moment speelt een cruciale rol in de transitie naar een meer klimaat-neutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Via het beter bemesten gaan we bijdragen aan beter bodembeheer, verkleinen we de klimaatimpact, is er zorg voor waterkwaliteit en de natuur, dit alles met een verbetering van het verdienmodel voor de agrarische sector als uitgangspunt.

Aan de slag

Concreet worden er nu de volgende activiteiten gelanceerd: vier groepen van tien boeren en tuinders gaan aan de slag om hun eigen bemesting te verbeteren. De betrokken bedrijven krijgen individueel (bodem-)analyses en advies, en deze worden met elkaar vergeleken. Het meststoffengebruik in Noord-Brabant wordt geïnventariseerd, en de mogelijkheden van herwinbare meststoffen worden onderzocht. De mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren worden in kaart gebracht en getoetst. Op twee (poot-)aardappelpercelen, op klei- en zandgrond, worden teelstroken aangelegd waar op diverse manieren wordt geëxperimenteerd met de afbouw van kunstmest.

Brabant Bemest Beter
Contactpersoon:
Jan Roefs
Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM)
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Startdatum: 19-02-2020
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO, HAS Hogeschool, Prov. Noord-Brabant en Nederlands Centrum voor Mestverwaardering (NCM)
Betrokken partijen:
OptiCow / OptiAkker

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top