Carbon farming en Windpark Krammer

Carbon farming en Windpark Krammer

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Partijen rondom Windpark Krammer hebben de handen ineen geslagen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van het Windpark wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof.

Lokale boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologische maatregelen, die praktisch uitvoerbaar zijn en zo veel mogelijk rendement opleveren. Bijvoorbeeld maatregelen als niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem.

Lokale CO2 opslag

Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600 – 700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt. De agrariërs krijgen jaarlijks een vergoeding naar inspanning uitbetaald en na afloop vindt een definitieve afrekening plaats op basis van de hoeveelheid CO2, die daadwerkelijk is vastgelegd. Om dit te bepalen wordt een begin- en een eindmeting uitgevoerd.

Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.

Carbon farming en Windpark Krammer
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
Startdatum 2020 Einddatum: 2024
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Zeeuwind, Deltawind en ZLTO
Betrokken partijen:
Windpark Krammer

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top