DAW Aalten Barlo

DAW Aalten Barlo

Klimaatbestendig en duurzaam

Samenwerken aan uw wensen voor een klimaat- en toekomstbestendig bedrijf en een duurzaam watersysteem. In gesprek met u worden de onderwerpen voor de gebiedsagenda opgehaald.

Agrariërs in de regio Aalten Barlo kunnen zich aanmelden voor een inventariserend gesprek met onafhankelijk agrarisch coach Rob Huinink. Tijdens dit brede gesprek kunt u aangeven wat u nodigt hebt voor uw bedrijf in het kader van klimaatverandering en duurzaamheid. De opgehaalde onderwerpen vormen samen de gebiedsagenda. U en de gebiedspartijen zetten zich samen in voor uitvoer van deze agenda.

Samen sterker

Het project leidt tot een verbeterde samenwerking tussen agrariërs en gebiedspartijen, vergroting van kennis en uitvoer van fysieke maatregelen. Onderwerpen waaraan u kunt denken zijn bodemstructuur, gewasbescherming, organische stofgehalte, (randen)beheer, mest, biodiversiteit, waterbeschikbaarheid, nutriëntenkringloop, bodemerosie, gewassen, erf, watersysteem en -kwaliteit en dat wat u verder aandraagt. Daar waar u problemen ervaart, zet het waterschap zich in voor verbetering van het watersysteem op perceelsniveau. Agrariërs, waterschap en andere gebiedspartijen weten elkaar, ook na afloop van het project, via korte lijnen te vinden.

DAW Aalten Barlo
Contactpersoon:
Ronald Broekhuizen
Waterschap Rijn en IJssel
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
Gebiedsagenda 2020 Uitvoering 2021
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Waterschap Rijn en IJssel en LTO Oost Achterhoek
Betrokken partijen:
Kadaster, LTO Noord, Gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, Prov. Gelderland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top