DAW AlblasserwaardVijfheerenlanden

DAW Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Bewustwording waterkwaliteit

We willen dat (melk-)veehouders en fruittelers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zich meer bewust worden van de relatie tussen de agrarische bedrijfsvoering en de waterkwaliteit in de omgeving. Dit doen we door agrariërs binnen dit project kennis te geven over te nemen maatregelen en onderling kennis uit te laten wisselen.

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn ruim 600 (melk)veebedrijven en circa 50 fruitteeltbedrijven actief. Samen met deze groep boeren willen we voor dit hele gebied van ongeveer 30.000 hectare kennis uitwisselen en bewustwording vergroten over agrarisch waterbeheer. Het project richt zich op drie thema′s: te nemen maatregelen om kringlopen te sluiten, maatregelen tegen erfemissies en onderwaterdrainage bij melkveehouders.

Uitvoering

Met studiegroepen en praktijknetwerken worden zoveel mogelijk boeren enthousiast gemaakt voor agrarisch waterbeheer. Om kennis te vergroten over het sluiten van de kringlopen worden 2 studiegroepen met ieder 10 deelnemers opgezet en bezoeken we elkaars bedrijf voor praktijkvoorbeelden. Om de erfemissies te beperken krijgen 100 agrariërs individuele begeleiding en advisering over de digitale erfwijzer. Om de kennis en bewustwording over onderwaterdrainage te vergroten worden 2 bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden uit de regio om deze maatregel in de praktijk te bekijken. Zo gaan we met z′n allen aan de slag met slimme oplossingen uit de praktijk om de waterkwaliteit in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te verbeteren.

Lees de nieuwsbrief van DAW Alblasserwaard Vijfheerenlanden voor de laatste updates binnen het project.

DAW Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
Contactpersoon:
Dick Wismeijer
LTO Noord
Ton van der Putten
Waterschap Rivierenland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland
Looptijd:
Uitvoeringsperiode: 19-08-2019 t/m 22-07-2022
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
LTO (plts afdeling), WS Rivierenland, PPP Agro Advies
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top