DAW biedt veel meer dan alleen subsidie

DAW belangrijk hulpmiddel bij verbeteren bodemen waterkwaliteit voor Gelderland

 
“Provincie Gelderland is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer”. Bart van Moorsel, beleidsadviseur landbouw bij de provincie Gelderland, zegt het met een glimlach maar in zijn toon hoor je de stelligheid doorklinken: vanaf het ontstaan is Van Moorsel betrokken. Dankzij zijn inzet heeft de provincie Gelderland de activiteiten van het initiatief omarmd. “Het DAW heeft in 2019 een breed scala aan instrumenten laten zien om resultaten in de landbouwsector te boeken. Het doel waarnaar de beweging streeft, is gelijk aan wat de provincie wil voor Gelderse agrariërs. ”
 
Het beleid van de provincie Gelderland is gericht op een toekomstbestendige landbouwsector binnen de kaders die er zijn, zegt landbouwadviseur Bart van Moorsel. “Die sector wil de gevolgen voor de omgeving zo veel mogelijk beperken, denk aan de uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. Tegelijkertijd moet er ook voldoende rendement voor ondernemingen te behalen zijn. We willen een winwinsituatie.” Van Moorsel ziet het DAW als het belangrijkste hulpmiddel om die doelen te realiseren. “Samen met de subsidies die wij als provincie beschikbaar stellen, boeken we goede resultaten.”
 

Loonwerkersregeling

Als succesvol voorbeeld denkt Van Moorsel aan de loonwerkersregeling die in 2019 heeft geleid tot veel extra investeringen door agrarische loonwerkbedrijven. Provincie Gelderland stelde 1 miljoen euro subsidie beschikbaar aan deze bedrijven die investeren in bodem- en waterkwaliteit. Juist loonwerkers bewerken met één machine veel hectares. Investeringen in hun machines hebben een groter effect op uitspoeling, vindt Van Moorsel. “Er is veel gebruik gemaakt van deze regeling.” Ook is in 2019 veel geïnvesteerd door de fruitsector in Rivierenland. Het potje Fysieke Investeringen DAW van ruim 4 ton is op. “De fruitsector heeft veel geïnvesteerd om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, mooi dat de provincie daaraan heeft kunnen bijdragen via het DAW.”
 

Méér dan alleen subsidie

Door de melkveesector is juist weinig gebruik gemaakt van de investeringsregeling die de provincie Gelderland in samenwerking met het DAW beschikbaar stelde. Van Moorsel: “Begrijpelijk, de melkveeboeren hebben een aantal zware jaren gehad door de droogte en daarvoor de fosfaatrechtenproblematiek. Investeren is nu vaak niet aan de orde. Daarom vind ik het zo goed dat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer meer is dan alleen subsidie verstrekken, het is ook kennis en ervaringen delen.” Van Moorsel denkt meteen aan het DAW-project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. “Een schoolvoorbeeld over hoe kennisdeling tussen boeren onderling en met deskundigen tot prachtige resultaten leidt.
 
Het project is afgesloten, maar VKA wordt nu gedragen door de boeren zelf en gaat door als vereniging. Ik ben heel trots op wat is bereikt.” Waar kunnen wij bijdragen? De samenwerking tussen het DAW en provincie Gelderland blijft als het aan Van Moorsel ligt innig. “Zeker omdat het DAW steeds meer kijkt naar wat nodig is aan maatregelen per bedrijf, soms zelfs per perceel. Neem bijvoorbeeld Waterwijs Boeren dat sinds 2019 loopt en voor iedere deelnemer een Bedrijfsbodem- en waterplan maakt. We juichen dat toe, want zo ontstaat een helder beeld van wat de opgave is voor de landbouw. Dat biedt de sector duidelijkheid en de provincie de mogelijkheid gericht te ondersteunen.”
 
 
Back to top